Pitkäjärvi (35.214)

Laatuluokitushyvä
Peruskartta2123 11
Vesistöalue35.214 (Viinikanojan vesistöalue)
Pinta-ala15.0 ha
Kokonaissyvyys   28.0 m
Tilavuus1 400 000 m3
Valuma-alue2.3 km2
Keskiviipymä881 vrk

Pitkäjärvi sijaitsee Kangasalan kunnan länsiosassa, Kaukajärven itäpuolella. Pitkäjärvi on Kaukajärven jatke ja laskee siihen vetensä kapean salmen kautta. Valuma-alue on pienikokoinen ja veden vaihtuvuus on siksi erittäin hidasta. Järven eteläpuolella valuma-alue on lähes luonnontilaista metsämaastoa. Pohjoispuolella on runsaasti asutusta, josta osa on aivan rannan tuntumassa. Järven eteläosaan laskee vesiä pienikokoiselta suolta. Pitkäjärven rannat ovat erittäin jyrkät ja järvi on sijainniltaan suojainen.

Pitkäjärven vedenlaatutuloksia on käytettävissä vuosilta 1969, 1978, 1979, 1992, 1993, 1998, 2008, 2011 ja 2016.

Pitkäjärven vesi on ollut tutkittuina ajankohtina kirkasta ja melko vähähumuksista. Veden väri on vaihdellut värittömästä lievästi ruskeaan. Voimakkaimmillaankin humusleima on ollut kemiallisen hapenkulutuksen perusteella vain kohtalainen. Humusleima on kuitenkin voimakkaampi kuin Kaukajärvessä. Talvella 2011 pintavedessä todettiin poikkeuksellisen suuri kemiallinen hapenkulutus, vaikka vesi oli lähes väritöntä. Kesällä 2016 humuleima oli laskenut kohtalaiseksi. Happamuustaso on normaali, joskin hiukan alhaisempi kuin Kaukajärvessä. Puskurikyky happamoitumista vastaan on erinomaisen hyvä, eikä happamoitumisen vaaraa siten ole. Veden sähkönjohtavuus on järvivesien normaalilla tasolla.

Ravinnetaso on vaihdellut fosforipitoisuuden perusteella voimakkaasti ollen alhaisimmillaan karujen vesien tasoa. Suurimmillaan fosforipitoisuus on ylittänyt jopa rehevien vesien raja-arvon (30 µg/l). Kesällä 2016 fosforipitoisuus oli karujen vesien tasolla ja myös levää todettiin klorofyllipitoisuuden perusteella erittäin vähän. Typpipitoisuudet ovat olleet luonnontilaisille vesille ominaisia. Veden hitaan vaihtuvuuden vuoksi Pitkäjärvi kestää vain heikosti siihen kohdistuvaa kuormitusta ja siksi kuormitus tulisikin pyrkiä minimoimaan. Uusimpien tulosten valossa Pitkäjärven ravinnetaso on karuille vesille ominainen.

Suojaisesta sijainnista johtuen tuulet eivät pääse sekoittamaan tehokkaasti Pitkäjärven vesimassaa, minkä vuoksi se kerrostuu kesäisin jyrkästi lämpötilan mukaan. Kevät- ja syystäyskierrot voivat olla lisäksi epätäydellisiä, joten alusvesi saattaa jäädä vähähappiseksi jo ennen kerrosteisuuden muodostumista. Happitalouden ongelmat ovatkin Pitkäjärvessä hyvin tavallisia. Happi on kulunut vähiin tai kokonaan loppuun syvimmistä vesikerroksista säännöllisesti. Kokonaisuutena happitilanne on ollut tyydyttävällä tasolla. Pelkistyneissä olosuhteissa on todettu sisäistä kuormitusta, sillä fosforipitoisuudet ovat kohonneet voimakkaasti pohjan läheisessä vesikerroksessa pintaveteen nähden. Myös rauta- ja mangaanipitoisuudet olivat kohonneet pohjanläheisessä vesikerroksessa sisäisen kuormituksen takia.

Pitkäjärvi soveltuu virkistyskäyttöön vedenlaadun perusteella erittäin hyvin, ja vedenlaatu on lähellä erinomaista luokkaa. Pitkäjärven vesi on kirkasta ja melko vähähumuksista. Uusimpien tulosten valossa rehevyystaso on karuille vesille ominainen.

Lausunto tarkistettu 23.02.2017