Rutajärvi

Laatuluokitushyvä
Peruskartta2123 10
Vesistöalue35.223 (Korentiojan vesistöalue)
Pinta-ala42.0 ha
Kokonaissyvyys   21.0 m
Tilavuus2 940 000 m3
Valuma-alue4.5 km2
Keskiviipymä945 vrk

Rutajärvi sijaitsee Kangasalan ja Lempäälän kuntien alueella. Rutajärvi laskee Korentijärven kautta Lotilanjärveen, joka laskee Vanajaveden-Pyhäjärven reitille Ison- ja Pikku-Vuolteen yläpuolelle. Valuma-alue on melko pieni ja veden vaihtuvuus on siksi hidasta. Järven koillisosaan laskee suovesiä sekä pienikokoisen Suonijärven vedet. Valuma-alue on pienten soiden pirstomaa metsämaata. Peltoa valuma-alueella ei ole lainkaan. Rannoilla sijaitsee jonkin verran loma-asutusta.

Rutajärven vesi on melko kirkasta, mutta ruskeasävytteistä. Valuma-alueelta tulevien suovesien vaikutus näkyy veden ruskean sävyn lisäksi vahvana humusleimana sekä hapahkona pH-tasona. Veden humusleima on vaihdellut tutkittuina ajankohtina kohtalaisesta vahvaan. Pitkällä aikavälillä humusleima näyttäisi hieman voimistuneen. Valuma-alueelta tulevien suovesien takia veden pH on kesäaikaankin hapahko ja talvisin pH laskee etenkin syvemmissä vesikerroksissa alle 6. Puskurikyky happamoitumista vastaan on alkaliniteetin perusteella heikko tai enintään välttävä, joten valuma-alueelta tulevat vedet säätelevät pitkälle Rutajärven happamuustason. Sähkönjohtavuus on suovesien vaikutuksen takia pieni.

Ravinnetaso on vaihdellut fosforipitoisuuden perusteella paljon. Alhaisimmillaan fosforipitoisuus on ollut karujen ja lievästi rehevien vesien rajalla (12 µg/l). Suurimmillaan fosforipitoisuus on ollut syk-syllä 1993, jolloin pitoisuus ylitti jopa rehevien vesien raja-arvon (30 µg/l). Korkea fosforipitoisuus saattoi olla tuolloin seurausta esimerkiksi poikkeuksellisista sääolosuhteista ja siitä johtuvasta kuor-mituspiikistä. Selvää rehevöitymiskehitystä ei ole todettavissa. Typpipitoisuudet ovat olleet humus-vesille luonnollisella tasolla.

Happitilanne on ollut kaikkina tutkittuina ajankohtina hyvä tai erinomainen. Kesäisin happitilanne on ollut alusvedessäkin varsin hyvä. Talvisin happivaje muodostuu suuremmaksi kuin kesäaikaan, mutta happitilanne oli säilynyt talvisinkin kokonaisuutena hyvällä tasolla.

Rutajärvi soveltuu virkistyskäyttöön melko hyvin. Vedenlaatua heikentävät kuitenkin valuma-alueen luonteesta johtuva veden ruskea sävy sekä runsashumuksisuus. Lisäksi Rutajärven rehevyystaso on lievästi luonnontasosta kohonnut.

Lausunto tarkistettu 20.11.2017