Kuhmajärvi

Laatuluokituserinomainen
Peruskartta2141 12
Vesistöalue35.727 (Kuhmajärvenojan vesistöalue)
Pinta-ala509.9 ha
Kokonaissyvyys   11.5 m
Tilavuus19 500 000 m3
Valuma-alue15 km2
Keskiviipymä1885 vrk

Kuhmajärvi sijaitsee Kangasalan kunnan Kuhmalahden taajaman koillispuolella. Kuhmajärven valuma-alue on järven tilavuuteen nähden hyvin pieni, ja veden vaihtuvuus on siksi erittäin hidasta. Järven keskiviipymä on laskennallisesti noin 5 vuotta. Kuhmajärven vedet laskevat Tervajärven kautta Längelmäveden Aittolahteen. Valuma-alue on pääosin melko luonnontilaista metsämaastoa. Lisäksi valuma-alueella on pienialaisia soita. Kuhmajärven pohjoispään tuntumassa on pienialaisia peltoja ja rannoilla vähän loma-asutusta.

Kuhmajärven vedenlaatua on tutkittu vuosina 1964, 1988, 2002, 2006 ja 2008.

Kuhmajärven vesi on valuma-alueen luonteen vuoksi peruslaadultaan kirkasta, väritöntä ja vähähumuksista. Suoalan vähyyden ansiosta veden happamuustaso on järvivesien normaalilla tasolla. Lisäksi puskurikyky happamoitumista vastaan on tyydyttävä, joten happamoitumisen vaaraa ei ole. Veden sähkönjohtavuus on alhainen.

Ravinnetaso on karuille vesille ominainen sekä fosforin että typen osalta. Valuma-alueelta ei näyttäisi siten kohdistuvan järveen merkittävää ravinnekuormitusta. Happitilanne on ollut kaikkina tutkittuina ajankohtina hyvä tai erinomainen. Aivan kerrosteisuuskausien lopulta ei ole kuitenkaan käytettävissä tutkimustuloksia. Järven karun luonteen ja pienen humusleiman vuoksi on todennäköistä, ettei merkittäviä happitalouden ongelmia esiinny.

Kuhmajärvi soveltuu virkistyskäyttöön erinomaisesti, sillä vesi on kirkasta, väritöntä, vähähumuksista ja vähäravinteista. Lisäksi järven happitalous on kunnossa.

Lausunto tarkistettu 23.09.2011