Keskisenjärvi

Laatuluokitustyydyttävä
Vesistöalue35.217 (Sikojoen va)
Pinta-ala4.6 ha
Kokonaissyvyys   4.1 m
Tilavuus62 900 m3

Pulkajärvestä alkunsa saava vesireitti jatkuu noin kilometrin mittaisen ojan välityksellä Keskisenjärveen. Keskisenjärveen laskevaan ojaan suotautuu vesiä Pirkkalan suljetulta kaatopaikalta. Keskisenjärvi on pienikokoinen (4,6 ha) ja matalahko järvi. Suurin syvyys 4,1 m. Järven rannalla on joitakin vapaa-ajan asuntoja ja koillisrannalla myös peltoaluetta. Muutoin järven valuma-alue on metsäinen.

Keskisenjärven vedenlaatua on tutkittu vuosina 1977, 1991, 1993, 1996, 2005, 2010 ja 2015.

Keskisenjärven päällysvesi on peruslaadultaan melko kirkasta, mutta lievästi ruskeaa humusvettä. Sähkönjohtavuus on korkeampi kuin yläpuolisessa Pulkajärvessä, mikä viittaa kaatopaikan suotovesien vaikutukseen. Erityisen korkeaksi veden sähkönjohtavuus ei ole kuitenkaan kohonnut. Veden pH on järvivesien luonnontasolla ja puskurikyky happamoitumista vastaan on hyvä. Happamuustaso on siten parempi kuin Pulkajärvessä ja siinä on todettavissa positiivinen muutos pitkällä aikavälillä.

Keskisenjärvessä on todettu ajoittain voimakkaitakin happitalouden häiriöitä. Esimerkiksi talvella 2010 vesi oli hapetonta 3 metrin syvyydeltä lähtien ja pintavedessäkin hapen kyllästysaste oli vain 12 %. Talvella 2015 happitilanne oli lähes yhtä heikko. Pintaveden hapen kyllästysaste oli tuolloin 26 %. Muutoin vesi oli hapetonta tai vähähappista. Happitilanne heikkenee talviaikaan niin merkittävästi, että tilanne on uhka kalakannalle. Myös vedenlaatu voi heikentyä pitkällä aikavälillä sisäisen kuormituksen myötä. Kesäaikanakin järvessä todetaan happitalouden ongelmia järven mataluudesta huolimatta. Vesimassa kerrostuu loivasti lämpötilan mukaan ja koska hapen kuluminen on nopeaa, happi kuluu pohjan läheltä nopeasti vähiin tai jopa loppuun.

Pulkajärveen verrattuna Keskisenjärven vesi on astetta rehevämpää. Rehevyystaso on vaihdellut karujen ja lievästi rehevien vesien tasolla. Levän määrä on ollut pääosin lievästi rehevien vesien tasolla. Poikkeuksen muodosti kesällä 2010 havaittu voimakas leväkukinta, joka indikoi erittäin korkeaa rehevyystasoa. Päällysveden hygieeninen laatu on ollut erittäin hyvä, vaikka vedessä on todettu lievää hygieenistä nuhraantumista.

Keskisenjärvi soveltuu virkistyskäyttöön tyydyttävästi, mutta etenkin voimakkaiden happitalouden häiriöiden aikaan vedenlaatu on vain välttävää tasoa. Happitalouden ongelmien lisäksi vedenlaatua heikentävät runsashumuksisuus sekä lievästi luonnontasosta kohonnut rehevyystaso.

Lausunto tarkistettu 30.12.2015