Pulkajärvi

Laatuluokitushyvä
Vesistöalue35.217 (Sikojoen va)
Pinta-ala13.2 ha
Kokonaissyvyys   10.8 m
Tilavuus475 000 m3

Pulkajärvi on tutkimusjärvistä syrjäisin ja valuma-alueeltaan luonnontilaisin. Järven pinta-ala on 13,2 ha ja suurin syvyys 10,8 metriä. Järven valuma-alue on järven kokoon nähden pieni, joten vesi vaihtuu Pulkajärvessä hitaasti. Näin ollen suuri osa järveen tulevasta ravinnekuormituksesta sedimentoituu. Pulkajärven valuma-alue on pääosin kallioista metsä-aluetta, jossa ei ole lainkaan peltoa. Järven länsipäässä on ainoastaan muutama vapaa-ajan asunto.

Pulkajärven vedenlaatua on tutkittu vuosina 1977, 1988, 1993, 1995, 1996, 2005, 2010 ja 2015.

Pulkajärven vesi on peruslaadultaan kirkasta, vain lievästi ruskeaa ja kohtalaisen humuspitoista. Veden puskurikyky on tyydyttävä ja happamuustaso on pintavedessä normaali. Pohjan lähellä veden happamuustaso laskee alhaisemmaksi hajotustoiminnan takia.

Happitalouden ongelmat ovat Pulkajärvessä tavallisia. Talvisin ongelmat ovat olleet vähäisempiä ja ne ovat rajoittuneet syvimpään vesikerrokseen. Kesäisin happivaje on ollut tuntuva jo 5 metrin syvyydellä. Heikoimmillaan happitilanne oli kesällä 2005, jolloin happi oli kulunut lähes loppuun jo 5 metrin syvyydeltä. Kesällä 2015 happitilanne oli parempi ja sitä voitiin pitää kokonaisuutena tyydyttävänä. Sisäinen ravinnekuormitus on jäänyt vähäiseksi, vaikka rautaa on liuennut sedimentistä selvästi. Alusveden happivaje ja hapettomuus on kerrostuville humusjärville luonnollinen ilmiö humuksen happea kuluttavan vaikutuksen vuoksi.

Ravinnepitoisuudet ovat karulle järvelle ominaiset. Alhainen rehevyystaso ei mahdollista voimakasta levätuotantoa ja levää onkin esiintynyt niukasti. Ajoittain klorofyllipitoisuus on kuitenkin kohonnut lievästi reheville järville ominaiseksi. Pulkajärvessä ei kuitenkaan esiinny samanlaisia leväongelmia kuin esimerkiksi Ylisenjärvessä tai Keskinenjärvessä. Pulkajärvessä ei ole todettavissa pitkällä aikavälillä merkkejä rehevöitymiskehityksestä.

Pulkajärvi soveltuu virkistyskäyttöön hyvin. Vedenlaatua heikentävät lievä ruskeus, kohtalainen humusleima sekä todetut happitalouden ongelmat.

Lausunto tarkistettu 30.12.2015