Ylinenjärvi

Laatuluokitustyydyttävä
Vesistöalue35.217 (Sikojoen va)
Pinta-ala8.7 ha
Kokonaissyvyys   11.4 m
Tilavuus331 000 m3

Ylisenjärvi on pienikokoinen (8,7 ha), mutta kokoisekseen melko syvä järviallas. Suurin syvyys on 11,4 metriä. Ylisenjärven valuma-alue on metsäinen, mutta järven rannat ovat suurelta osin joko vapaa-ajan asuntojen tontteina tai peltoviljelyksessä.

Ylisenjärven vedenlaatua on tutkittu vuosina 1970, 1993, 1996, 2001, 2005, 2010 ja 2015.

Ylisenjärven vesi on peruslaadultaan lievästi sameaa, runsashumuksista ja ruskeaa. Päällysveden pH laskee talvisin happaman puolelle, ja ajoittain veden pH on laskenut esimerkiksi rapujen viihtyvyyden kannalta kriittisen alhaiseksi. Uusimpien tulosten valossa veden pH on pysynyt kuitenkin talviaikaan aiempaa korkeampana. Kesäaikaan veden pH on luontaisesti korkeampi kuin talvella, mikä on ollut havaittavissa myös Ylisenjärvessä. Puskurikyky happamoitumista vastaan on tyydyttävä.

Ylisenjärvessä on todettu säännöllisesti melko voimakkaitakin happitalouden häiriöitä. Talviaikaan tilanne on pysynyt parempana, joskin happi on kulunut tuolloinkin vähiin pohjan läheisestä vesikerroksesta. Talvella 2015 happitilannetta voitiin pitää kokonaisuutena jopa hyvänä. Pintavedessä happipitoisuus oli melko hyvä, vaikka lievää happivajetta havaittiin. Syvemmälle siirryttäessä happivaje lisääntyi, mutta happipitoisuus pysyi pohjan lähelläkin yli 1 mg/l. Suuria muutoksia ei Ylisenjärven talviaikaisessa happitilassa näytä pitkällä aikavälillä tapahtuneen. Todettakoon, että happitilanne vaihtele lopputalvisin hyvin paljon syksyn ja talven sääolojen mukaan. Etenkin jäätalven pituus ja alusveden lämpötila vaikuttavat merkittävästi kulloiseenkin happitilanteeseen. Päällysveden happivarastoja rasittavat mm. aikainen talven tulo tai syksyn niukkavetisyys.

Kesäaikaan happitalouden häiriöt ovat olleet Ylistenjärvessä voimakkaampia. Vesimassa kerrostuu kesäaikaan lämpötilan mukaan jyrkästi ja happi on kulunut vähiin tai jopa kokonaan loppuun jo 5 metrin syvyydellä.

Ylistenjärven rehevyystaso on vaihdellut fosforipitoisuuden perusteella lievästi rehevien ja rehevien vesien tasolla. Levää on sen sijaan todettu enimmillään jopa ylireheville vesille ominaisesti. Voimakkain leväkukinta havaittiin kesällä 2005, jolloin klorofyllipitoisuus oli peräti 75 µg/l. Ylistenjärvessä on epäilty esiintyvän Pirkanmaan humusjärvissä yleistynyttä limalevää, joka kohottaa klorofyllipitoisuutta voimakkaasti. Kesällä 2015 rehevyystaso oli alhaisempi, sillä fosforipitoisuus oli vain 13 µg/l eli lähellä karujen vesien raja-arvoa (12 µg/l). Levää todettiin silti klorofyllipitoisuuden perusteella erittäin reheville vesille ominaisesti. Hygieeninen vedenlaatu oli kesällä 2015 erinomainen. Ajoittain vedessä on todettu hygieeniseen kuormitukseen viittaavia suolistoperäisiä bakteereja.

Ylisenjärvi soveltuu virkistyskäyttöön tyydyttävästi. Vedenlaatua heikentävät runsashumuksisuus sekä lievästi luonnontasosta kohonnut rehevyystaso. Myös ajoittain todetut happitalouden häiriöt heikentävät luokitusta.

Lausunto tarkistettu 30.12.2015