Ala-Lylyjärvi

Laatuluokitustyydyttävä
Peruskartta2231 07
Vesistöalue35.756 (Sahajoen vesistöalue)
Pinta-ala77.0 ha
Kokonaissyvyys   7.9 m
Tilavuus1 900 000 m3
Valuma-alue40 km2
Keskiviipymä74 vrk

Ala-Lylyjärvi sijaitsee Juupajoen pohjoisosassa ja laskee Ellinojaa pitkin Sahajokeen. Lylyjärven vesistö kuuluu Längelmäveden reitin latvajärviin. Ala-Lylyjärven yläpuolisten järvien valuma-alue on karua ja metsävaltaista ja yläpuolisten järvien veden laatu on hyvä. Järven pohjoispäähän laskee Lylynsuon suunnasta suovesiä, jotka lisäävät Ala-Lylyjärveen kohdistuvaa humuskuormitusta. Valuma-alueella on 1970-80 luvuilla tehty myös metsänlannoituksia. Järven lähivaluma-alueella sijaitsee Lylyn kyläasutusta. Taajama-alueen osa on viemäröity ja jätevedet on johdettu puhdistamoon, jonka purkuputki sijaitsee Ala-Lylyjärven länsiosassa.

Ala-Lylyjärvi on järvityypiltään matala runsashumuksinen järvi. Järven vesi on peruslaadultaan humussävytteistä ja lievästi hapahkoa. Ravinteisuudeltaan vesi on ollut talvisin lievästi rehevää ja kesäisin rehevää. Järven syvänteen pohjanläheinen vesi on loppukesäisin hapetonta ja hapettomissa oloissa pohjalta vapautuu veteen fosforia. Klorofyllipitoisuus, joka osoittaa levien määrää, on ollut kesäisin korkea. Talvisin happitilanne on kesäaikaa parempi, vaikka silloinkin pohjanläheinen vesikerros on muodostunut usein vähähappiseksi. Veden humuspitoisuus on lisääntynyt 20 vuoden aikana, mutta eri vuosina pitoisuudet vaihtelevat valumaolojen mukaan. Veden hygieeninen laatu on ollut hyvä. Kalalajisto on monipuolinen ja runsaussuhteet ovat tasapainossa. Ala-Lylyjärvestä otetaan vuosittain vesinäytteitä Lylyn jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailuna. Tarkkailu on alkanut vuonna 1988. Puhdistamolta tulevien vesien vaikutus ei näy tarkkailutuloksissa ja niiden laskennallinenkin vaikutus on järviveden fosforipitoisuuteen alle 1 µg/l ja typpipitoisuuteen 69 µg/l. Järven rehevä perusluonne johtuu hajakuormituksesta, joka voimistuu ajoittain runsaiden sateiden ajanjaksoina.

Ala-Lylyjärvi luokitellaan virkistyskäyttökelpoisuudeltaan tyydyttäväksi. Ekologiselta luokitukseltaan järven tila on hyvä. Veden laatua heikentävät runsas humuspitoisuus, kohonnut rehevyystaso ja etenkin kesäaikaan säännölliset happitalouden ongelmat.

Lausunto tarkistettu 21.01.2016