Alainen-Toriseva

Laatuluokituserinomainen
Vesistöalue35.417 (Siekkisjärven va)
Pinta-ala5.7 ha
Kokonaissyvyys   18.5 m

Alainen-Toriseva sijaitsee Virtain kaupungin Lepomäen kylässä. Järvi on muodoltaan jokimaisen kapea ja sen vedet laskevat etäpäästään Majajärveen. Järven länsipuolitse kulkee Orivesi-Virrat-maantie. Järven itäranta on luonnonsuojelualuetta.

Alaisen-Torisevan vedenlaatua on tutkittu vuosina 1981, 1993, 2015 ja 2016.

Alainen-Toriseva on kirkasvetinen ja melko vähähumuksinen suojainen metsäjärvi. Veden humusleima on kemiallisen hapenkulutuksen perusteella kohtalainen ja vesi on melko väritöntä. Happamuustaso on normaali ja puskurikyky on hyvä, joten happamoitumisen vaaraa ei ole. Veden sähkönjohtavuus on päällysvedessä normaali, mutta pohjan lähellä voimakkaasti kohonnut.

Alaisen-Torisevan päällysveden ravinnetaso on talviaikaan erittäin alhainen ja karuille vesille ominainen. Fosforipitoisuus oli pintavedessä talvella 2015 11 µg/l ja typpipitoisuus 390 µg/l. Kesäaikaan fosforipitoisuus on kohonnut lievästi reheville vesille ominaiseksi. Myös kesällä 2016 fosforipitoisuus ylitti lievästi rehevien vesien raja-arvon (12 µg/l). Levän määrä jäi sen sijaan klorofyllipitoisuuden perusteella erittäin vähäiseksi ja karuille vesille ominaiseksi.

Alaisen-Torisevan sijainti on suojainen, mikä aiheuttaa ongelmia järven happitaloutta ajatellen. Talvella 2015 vesimassassa todettiin selvä lämpötilakerrosteisuus, ja vesi oli pohjan lähellä lämmintä. Pohjan lähellä todettiin happikato ja siihen liittyen voimakasta sisäistä kuormitusta. Vedenlaatu oli voimakkaasti heikentynyt, sillä veden fosforipitoisuus oli 550 µg/l ja typpipitoisuus 14000 µg/l. Veden sähkönjohtavuus (53,3 mS/m) oli niin ikään korkea ja vesi oli erittäin sameaa. Tilanne saattaa olla seurausta järven vieritse kulkevan tien suolauksesta, mihin viittasi pohjan lähellä todetun korkean sähkönjohtavuuden lisäksi kohonnut kloridipitoisuus. Toisaalta natriumin määrä ei ollut kohonnut pohjan lähellä merkittävästi, vaan oli koko vesimassassa samaa tasoa. Puhtaissa vesissä kloridia ja natriumia on alle 5 mg/l eli puhtaiden vesien taso ylittyi koko vesimassassa sekä kloridin että natriumin osalta. 1980-luvun tilanteeseen verrattuna kloridipitoisuus on kohonnut päällysvedessä lähes kaksinkertaiseksi ja pohjan lähellä yli kolminkertaiseksi.

Pohjan läheisen vesimassan korkea tiheys yhdessä järven suojaisen sijainnin kanssa heikentää kevät- ja syystäyskierron onnistumista, joten pohjan läheinen vesikerros ei pääse kunnolla hapettumaan. Kesällä 2016 vedessä todettiinkin erittäin jyrkkä lämpötilakerrosteisuus ja alusvesi oli viileää, mikä viittasi kevättäyskierron jääneen puutteelliseksi. Ravinnepitoisuudet, sähkönjohtavuus ja mangaanipitoisuudet olivat kohonneet talveen 2015 verrattuna. Myös aiempien tutkimusten valossa vastaavia happitalouden ongelmia ja sisäistä kuormitusta on ollut havaittavissa.

Alaisen-Torisevan päällysvesi soveltuu virkistyskäyttöön kaikin puolin erinomaisesti. Vesi on kirkasta, melko vähähumuksista ja rehevyystaso on melko alhainen. Todetut happitalouden ongelmat ja sisäinen kuormitus kuitenkin heikentävät kokonaisuutena Alaisen-Torisevan tilaa, mikä on ongelma etenkin kalojen viihtyvyyttä ajatellen. Lisäksi tulosten perusteella on syytä epäillä järven vieritse kulkevan tien suolauksen vaikuttavan järven tilaan heikentävästi.

Lausunto tarkistettu 06.10.2016