Iso Valkeajärvi

Laatuluokituserinomainen
Vesistöalue35.416 (Havanganjärven vesistöalue)
Pinta-ala49.9 ha
Kokonaissyvyys   19.7 m

Iso Valkeajärvi sijaitsee Virtain kaupungin Havangankylän eteläpuolella. Valuma-alue on erittäin pieni järven tilavuuteen nähden ja veden vaihtuvuus siten hidasta. Valuma-alue on peruskarttatarkastelun perusteella varsin luonnontilainen. Maataloutta on vain vähän. Haja- ja loma-asutusta on kohtalaisen runsaasti. Järvi rajautuu lännessä Ilvesvuoreen, etelässä Solukanvuoreen ja idässä Isomäkeen. Ison Valkeisen sijainti on siten hyvin suojainen.

Ison Valkeajärven vedenlaatua on tutkittu vuosina 2002 ja 2016.

Veden humusleima on kemiallisen hapenkulutuksen perusteella alhainen ja vesi on väritöntä. Happamuustaso on normaali ja puskurikyky on tyydyttävä, joten happamoitumisen vaaraa ei ole. Veden sähkönjohtavuus on valuma-alueen karuuden ja luonnontilan ansiosta alhainen.

Iso Valkeajärvi on rehevyystasoltaan karu. Fosforipitoisuudet olivat koko vesipatsaassa vain <5-6 µg/l ja typpitoisuudet 240-340 µg/l. Kesällä todettiin levää klorofyllipitoisuuden perusteella erittäin vähän. Myös levän määrä indikoi järven karua luonnetta. Valuma-alueella sijaitsevasta haja- ja loma-asutuksesta ei näyttäisi siten tulosten perusteella kohdistuvan merkittävää kuormitusta järveen. Vähäisen humusleiman ja alhaisen rehevyystason ansiosta hapen kuluminen on Isossa Valkeajärvessä hidasta. Happitilanne olikin sekä talvella että kesällä erinomainen. Kesällä vesimassassa todettiin jyrkkä lämpötilakerrosteisuus, mutta siitä huolimatta happitilanne oli säilynyt kokonaisuutena erinomaisena.

Iso Valkeajärvi soveltuu virkistyskäyttöön kaikin puolinen erinomaisesti. Vesi on kirkasta, vähähumuksista ja rehevyystaso on alhainen.

Lausunto tarkistettu 06.10.2016