Havanganjärvi

Laatuluokitustyydyttävä
Vesistöalue35.416 (Havanganjärven vesistöalue)
Pinta-ala172.8 ha
Kokonaissyvyys   29.0 m

Havanganjärvi sijaitsee Virtain kaupungin Havangankylän länsipuolella. Valuma-alue on metsä- ja suovaltainen ja sen latvoilla sijaitsee turvetuotantoalueita. Järven lähivaluma-alue on maatalousvaltainen. Lisäksi haja- ja loma-asutusta on kohtalaisen runsaasti, joten järveen kohdistuu valuma-alueelta kuormituspaineita. Havanganjärven vedet laskevat Tyrkönojaa pitkin Vaskiveden Tyrkönlahteen.

Havanganjärven vedenlaatua tutkitaan säännöllisesti turvetuotantoalueiden velvoitetarkkailuun liittyen. Uusimmat tutkimustulokset ovat vuodelta 2016.

Valuma-alueen metsä- ja suovaltaisuuden seurauksena Havanganjärven vesi on peruslaadultaan ruskeaa ja runsashumuksista. Puskurikyky happamoitumista vastaan on välttävää tasoa ja veden pH-tasoa voidaan luonnehtia hapahkoksi. Kesällä 2016 pH-taso laski 6,0 alapuolelle syvemmissä vesikerroksissa. Pintavedessä levätuotannon seurauksena veden pH kohosi korkeammaksi. Veden sähkönjohtavuus on alueen muiden järvien tavoin erittäin alhainen.

Rehevyystaso on fosforipitoisuuden perusteella lievästi luonnontasosta kohonnut. Levää todettiin kesällä 2016 reheville vesille ominaisesti. Typpitaso oli lähellä luonnontilaisten humusvesien tasoa. Happitilannetta voitiin pitää hyvänä. Runsaan humuksen määrän sekä luonnontasoa suuremman rehevyystason seurauksena hapen kuluminen on nopeaa. Sekä talvella että kesällä todettiin koko vesimassassa selvä happivaje. Pintavedessäkin hapen kyllästysaste oli laskenut 70-75 %:iin. Alusvedessä happivaje voimistui, mutta vähiin happi ei kuitenkaan kulunut. Talvella hapen kyllästysaste oli pohjan lähellä 46 % ja kesällä 22 %. Kokonaisuutena happitilannetta voidaan luonnehtia tyydyttäväksi.

Havanganjärvi soveltuu virkistyskäyttöön tyydyttävästi. Vedenlaatua heikentävät runsashumuksisuus, ruskea värisävy sekä lievästi luonnontasosta kohonnut rehevyystaso.

Lausunto tarkistettu 06.10.2016