Alinenjärvi

Laatuluokitushyvä
Peruskartta2123 06
Vesistöalue35.212 (Laajanojan vesistöalue)
Pinta-ala43.0 ha
Kokonaissyvyys   13.8 m
Tilavuus1 980 000 m3
Valuma-alue11.5 km2
Keskiviipymä252 vrk

Alinenjärvi sijaitsee Nokian keskustan luoteispuolella Tampere-Pori-tien eteläpuolella ja laskee vetensä Laajanojaa pitkin Nokianvirran yläjuoksulle. Alisenjärven pohjoisosaan laskevat Ruokejärvestä alkunsa saavat vedet. Metsäisellä ja karulla valuma-alueella sijaitsee vähän suota. Valuma-alueella ei sijaitse peruskartan mukaan peltoa.

Alisenjärven vedenlaatua on tutkittu kolmelta eri havaintopaikalta. Tutkimustuloksia on vuosilta 1987, 1988 ja 1990-2015.

Vuonna 1991 Alisenjärven reitti valittiin pääkohteeksi valtion happamoituneiden vesistöjen tutkimusprojektiin. Alisenjärveä on kalkittu yhteensä kolme kertaa, vuosina 1992, 2007 ja 2014. Alisenjärven yläpuolisia järviä on myös kalkittu ja lisäksi Ruokejärven itäpuolella sijaitsevalla suolla on suoritettu kosteikkokalkitus. Vuoden 2014 suoritetun kalkituksen jälkeen veden pH-taso kohosi normaalille tasolle ja myös puskurikyky kohosi hyväksi.

Ravinnetaso on vaihdellut karujen ja lievästi rehevien vesien tasolla. Ennen vuonna 2014 tehtyä kalkitusta mitattiin parina vuonna aiempaa isompia fosforipitoisuuksia, jotka pysyivät kuitenkin lievästi rehevien vesien luokassa. Kalkituksen jälkeen fosforitasossa todettiin selvä alenema. Vuosina 2014 ja 2015 fosforitaso on pysynyt karujen vesien tasolla (<12 µg/l).

Alisenjärven happitaloutta voidaan pitää kokonaisuutena tyydyttävänä, sillä kerrosteisuuskausien ajalta käytettävissä olevien tulosten perusteella hapen kuluminen on alusvedessä voimakasta ja ajoittain on todettu syvimmässä vesikerroksessa jopa happikatoa. Pääosa tutkimuksista on ajoittunut syksyyn tai kevääseen, jolloin täyskierron seurauksesta happitilanne on ollut selvästi parempi.

Alinenjärvi soveltuu virkistyskäyttöön kalkitsemisen jälkeen erittäin hyvin.

Lausunto tarkistettu 11.02.2016