Haukijärvi

Laatuluokitushuono
Peruskartta2123 06
Vesistöalue35.212 (Laajanojan vesistöalue)
Pinta-ala2.0 ha
Kokonaissyvyys   5.0 m
Tilavuus33 300 m3
Valuma-alue4.8 km2
Keskiviipymä10 vrk

Haukijärvi sijaitsee Koukkujärven kaatopaikan itäpuolella ja laskee vetensä Kyynijärveen. Haukijärveen laskevat pohjoissuunnasta mm. Kirkaslammin, Pikku-Koukkujärven ja Iso-Koukkujärven vedet. Haukijärveen on aiemmin laskeneet lännestä kaatopaikka-alueen suoto- ja valumavedet. Vuonna 1983 kaatopaikalla tehtiin penger- ja allasjärjestelyjä, joiden avulla suoto- ja valumavedet kerättiin tasausaltaaseen. Tasausaltaasta vedet sadetettiin vuoden 1992 lopulle saakka alueen eteläpuolella sijaitsevaan metsään. Vuonna 1992 kaatopaikka viemäröitiin kuormituksen vähentämiseksi. Tasausaltaaseen kerääntyvät vedet johdetaan viemäriin ja edelleen Nokian kaupungin jätevedenpuhdistamolle. Haukijärvi on edelleen kuitenkin kaatopaikkavesien likaama.

Haukijärven vedenlaatua on tutkittu säännöllisesti 70-luvun puolivälistä lähtien.

Haukijärven vesi on kaatopaikalta tulleen kuormituksen pilaama. Kaatopaikan vaikutukset näkyvät korkeana sähkönjohtavuutena sekä korkeina kokonaistyppi- ja ammoniumtyppipitoisuuksina. Uusimpien tulosten perusteella järveen valuu/suotautuu jotain kautta edelleen likaantuneita kaatopaikkavesiä. Lisäksi erittäin voimakkaat happitalouden häiriöt ovat seurausta kaatopaikalta järveen kohdistuneesta kuormituksesta.

Varsinaista virkistysarvoa tällä kaatopaikkavesien voimakkaasti likaamalla järvellä ei ole.

Lausunto tarkistettu 11.02.2016