Heinijärvet

Laatuluokitustyydyttävä
Peruskartta2123 06
Vesistöalue35.212 (Laajanojan vesistöalue)
Pinta-ala3.0 ha
Kokonaissyvyys   7.0 m
Tilavuus70 000 m3
Valuma-alue6.4 km2
Keskiviipymä16 vrk

Heinijärvet sijaitsevat Ylisenjärven länsipuolella ja laskevat vetensä siihen Ylisenjärvenlammin kautta. Ylisenjärvestä vedet virtaavat Alisenjärveen. Heinijärvet koostuvat kahdesta erillisestä järvialtaasta, joista toinen sijaitsee Pinsiöön menevän tien itäpuolella ja toinen länsipuolella. Tien itäpuolella sijaitseva järviallas kuuluu Natura 2000 -verkostoon esitettyihin Kaakkurijärviin. Tien itäpuolella sijaitsevan järvialtaan itäosaan laskevat pohjoissuunnasta Ruokejärvestä alkunsa saavat vedet. Tien länsipuolella sijaitsevaan järvialtaaseen laskee melko runsaasti suovesiä.

Itäisen Heinijärven vedenlaatua on tutkittu vuosina 1988, 1991-1996 ja 1999-2015. Heinijärvet kuuluvat Alisenjärven reittiin, joka valittiin vuonna 1991 pääkohteeksi valtion happamoituneiden vesistöjen tutkimusprojektiin. Läntisen Heinijärven vedenlaatua ei tiettävästi ole tutkittu.

Itäinen Heinijärvi oli muiden alueen järvien tavoin 80-luvun lopussa ja 90-luvulla ennen yläpuolisten järvien kalkitusta erittäin hapan. Yläpuolista Kalliojärveä on kalkittu vuosina 1998 ja 2003 sekä sen yläpuolella sijaitsevaa Ruokejärveä vuosina 2001, 2007 ja 2014.

Kalkituksen vaikutukset näkyivät itäisen Heinijärven pH-tason lievänä nousuna. Vesi oli kalkitusten jälkeenkin edelleen luonteeltaan hapahko. Myös puskurikyky happamoitumista vastaan parani väliaikaisesti tyydyttävälle tasolle, mutta heikkeni varsin pian taas välttäväksi tai jopa heikoksi.

Ravinnetaso on vaihdellut eri tutkimusajankohtina ollen ajoittain karuille ja ajoittain lievästi reheville vesille ominainen näytteenottoa edeltäneistä sää- ja valumaolosuhteista riippuen. Korkeimmat kokonaisfosforipitoisuudet on mitattu kevään ja syksyn näytteenottoajankohtina, jolloin järveen kohdistuva valuma on tavallisesti voimakkaimmillaan.

Happitalous oli yläpuolisiin järviin verrattuna heikompi. Pohjan läheisessä vesikerroksessa on todettu säännöllisesti talvella happikato. Hapen kuluminen on ollut voimakasta koko vesimassassa ja useina tutkittuina ajankohtina happi on ollut vähissä myös pintavedessä. Kokonaisuutena happitilanne on heikentynyt talvisin välttävälle tasolle.

Itäisen Heinijärven vedenlaatu soveltuu virkistyskäyttöön tyydyttävä. Vedenlaatua heikentävät voimakkaat happitalouden häiriöt talvikerrosteisuuden aikaan, lievä rehevyys, vahvahko humusleima ja veden hapahko luonne.

Lausunto tarkistettu 11.02.2016