Iso-Koukkujärvi

Laatuluokitusvälttävä
Peruskartta2123 06
Vesistöalue35.212 (Laajanojan vesistöalue)
Pinta-ala5.0 ha
Kokonaissyvyys   12.0 m
Tilavuus200 000 m3
Valuma-alue0.8 km2
Keskiviipymä366 vrk

Iso-Koukkujärvi sijaitsee Koukkujärven kaatopaikan pohjoispuolella ja laskee vetensä eteläpuolella sijaitsevaan Pikku-Koukkujärveen. Sekä Iso-Koukkujärvi että Pikku-Koukkujärvi kuuluvat Natura 2000 -verkostoon esitettyihin Kaakkurijärviin. Pikku-Koukkujärvestä vedet virtaavat edelleen Kirkaslammiin, Haukijärveen ja Kyynijärveen. Iso-Koukkujärven valuma-alue koostuu metsästä ja suosta. Järven rannalla sijaitsee peruskartan mukaan yksi mökki.

Iso-Koukkujärven vedenlaatua on tutkittu ensimmäisen kerran vuonna 1975. Käytettävissä on kuitenkin vain uusimmat vedenlaatutulokset vuosilta 1995 ja 2000.

Iso-Koukkujärvi on perustyypiltään erittäin ruskeavetinen ja hapan humusjärvi. Valuma-alueelta huuhtoutuvien vesien vaikutuksesta veden humusleima on vahva ja happamuustaso on erittäin alhainen. Molemmat näytteet on otettu kesällä, jolloin veden pH-taso on tavallisesti hiukan korkeampi kuin talvella. Talvella veden pH-taso on todennäköisesti niin alhainen, että voidaan puhua happamoituneesta järvestä. Puskurikykyä happamoitumista vastaan ei nimittäin ole alkaliniteetin perusteella lainkaan jäljellä. Veden sähkönjohtavuus on erittäin alhainen.

Ravinnetaso oli kesällä 2000 reheville vesille ominainen. Levää oli klorofyllipitoisuuden perusteella erittäin reheville vesille ominaisesti. Ravinteet olivat todennäköisesti peräisin sisäisen kuormituksen kautta sedimentistä, sillä happitilanne oli vain välttävä. Alusvesi oli täysin hapeton ja myös päällysvedessä 3 metrin syvyydellä hapen kuluminen oli voimakasta. Pintaveden happipitoisuus oli normaali. Sisäinen kuormitus oli nostanut pohjan läheisen vesikerroksen kokonaisfosforin ja ammoniumtypen pitoisuuksia. Lämpötilakerrosteisuus oli jyrkkä ja alusvesi oli erittäin kylmää. Tämä viittasi siihen, että kevättäyskierto olisi jäänyt epätäydelliseksi. Talvituloksia ei Iso-Koukkujärven vedenlaadusta ole käytettävissä, mutta todennäköisesti happitalouden häiriöitä esiintyy myös talvisin.

Iso-Koukkujärvi soveltuu virkistyskäyttöön välttävästi. Vesi on erittäin ruskeaa ja hapanta. Lisäksi happitaloudessa todettiin vakavia ongelmia.

Lausunto tarkistettu 05.01.2015