Iso-Tappuri

Laatuluokitusvälttävä
Peruskartta2123 03
Vesistöalue35.511 (Mahnalanselän lähialue)
Pinta-ala6.0 ha
Kokonaissyvyys   1.5 m
Tilavuus30 000 m3
Valuma-alue0.7 km2
Keskiviipymä63 vrk

Iso-Tappuri sijaitsee Nokianvirran pohjoispuolella ja laskee vetensä Pieni-Tappurin kautta Hietaanojaa pitkin Jokisjärveen. Iso-Tappuri on alueen latvajärvi ja sen valuma-alue koostuu yksinomaan metsästä ja suosta. Asutusta tai peltoa ei ole valuma-alueella lainkaan.

Iso-Tappurin vesi oli vuonna 2017 peruslaadultaan kirkasta, mutta erittäin ruskeaa ja hapanta humusvettä. Veden väriluku oli erittäin korkea ja humusleima oli kemiallisen hapenkulutuksen perusteella voimakas. Korkeasta humuspitoisuudesta johtuen vesi oli hapanta (pH 5,1-5,3). Puskurikyky happamoitumista vastaan oli alkaliniteetin perusteella hyvin heikko, joten valuma-alueelta huuhtoutuvien vesien happamuustaso määrää järven happamoitumiskehityksen pitkällä aikavälillä. Ravuille veden pH-taso on jo liian alhainen, sillä ravuille soveltuvan veden pH-arvo tulisi suositusten mukaan olla yli 6,0.

Iso-Tappurin veden fosforitaso ilmensi talvella lievästi reheviä vesiä. Kesällä fosforipitoisuus oli karuille ja tummille vesille ominaisella tasolla. Veden typpipitoisuus oli luonnontilaisten järvivesien suuntainen. Levän määrä oli klorofyllipitoisuuden perusteella lievästi rehevien vesien ominaisella tasolla.

Veden happitilanne oli vuonna 2017 tyydyttävällä tasolla. Lopputalvella happi oli pohjan läheisestä vesikerroksesta vähentynyt (1,6 mg/l) ja päällysvedessäkin hapen kyllästysaste oli alle 50 %. Elokuussa vesi oli jyrkästi lämpötilan mukaan kerrostunutta. Loppukesällä päällysvedessä oli hieman enemmän happea kuin talven tutkimusajankohtana, mutta pohjan läheisestä vesikerroksesta happi oli jo kulumassa loppuun (0,60 mg/l). Korkeasta humuspitoisuudesta johtuen hapen kuluminen on kerrosteisuuskausien aikana voimakasta. Heikentynyt happitilanne pohjan lähellä oli aikaansaanut lievää nousua ravinnepitoisuuksissa.

Iso-Tappuri soveltuvuus virkistyskäyttöön oli vuoden 2017 tutkimusten perusteella välttävä. Käyttökelpoisuusluokitusta alentaa veden erittäin ruskea värisävy, happamuus sekä happitalouden ongelmat.

Lausunto tarkistettu 20.12.2017