Juottojärvi

Laatuluokitushyvä
Peruskartta2123 06
Vesistöalue35.212 (Laajanojan vesistöalue)
Pinta-ala4.0 ha
Kokonaissyvyys   20.5 m
Tilavuus273 000 m3
Valuma-alue3.4 km2
Keskiviipymä118 vrk

Juottojärvi sijaitsee Kalliojärven luoteispuolella ja laskee vetensä eteläpuolella sijaitsevan Pienen Porrasjärven kautta Alisenjärveen laskevalle reitille. Juottojärvi kuuluu Natura 2000 -verkostoon esitettyihin Kaakkurijärviin. Metsäisellä ja karulla valuma-alueella sijaitsee vähän suota. Valuma-alueella ei sijaitse peruskartan mukaan asutusta eikä peltoa.

Juottojärven vedenlaatua on tutkittu vuosina 1991, 1999-2015. Juottojärvi kuuluu Alisenjärven reittiin, joka valittiin vuonna 1991 pääkohteeksi valtion happamoituneiden vesistöjen tutkimusprojektiin. Juottojärven yläpuolista Kalliojärveä on kalkittu vuosina 1998 ja 2003 sekä Ruokejärveä vuosina 2001, 2007 ja 2014.

Juottojärven vesi oli 90-luvun alussa lievästi ruskeavetinen hapan järvi. Yläpuolisten järvien kalkituksen jälkeen vedenlaatu muuttui 2000-luvun vaihteessa selvästi. Veden pH-taso nousi normaaliksi ja puskurikyky kohosi tyydyttäväksi. Sittemmin pH-taso on laskenut hapahkoksi, eikä yläpuolisten järvien myöhemmät kalkitukset ole kyenneet nostamaan pH-tasoa normaaliksi.

Vedenlaatu vaihtelee vuodenajoittain selvästi. Vuonna 1991 näytteet oli haettu talvella, jolloin vedenlaatu on tavallisesti parhaimmillaan happitilannetta lukuun ottamatta. Muutoin näytteet on haettu pääosin keväällä ja syksyllä, jolloin valumavesiä huuhtoutuu järveen yleensä eri vuodenajoista runsaimmin. Valumavesien vaikutuksesta vesi on ollut ruskeaa ja runsashumuksista.

Ravinnetaso on ollut pääsääntöisesti karuille vesille ominainen. Ajoittain fosforitaso on kohonnut lievästi reheville vesille ominaiseksi. Kevät- ja syyskierrot jäävät säännöllisesti puutteellisiksi järven syvyyden ja suojaisan sijainnin myötä, joten syvin vesikerros on ollut säännöllisesti tutkittuna ajankohtina hapeton. Sisäisen kuormituksen vuoksi syvimmässä vesikerroksessa esiintyy runsaasti ravinteita.

Juottojärven vedenlaatu on yläpuolisten järvien kalkitusten ansiosta melko hyvä.

Lausunto tarkistettu 11.02.2016