Kalliojärvi

Laatuluokitushyvä
Peruskartta2123 06
Vesistöalue35.212 (Laajanojan vesistöalue)
Pinta-ala18.0 ha
Kokonaissyvyys   22.0 m
Tilavuus1 320 000 m3
Valuma-alue3 km2
Keskiviipymä645 vrk

Kalliojärvi sijaitsee Ruokejärven lounaispuolella ja laskee vetensä luoteispuolella sijaitsevan Juottojärven kautta Alisenjärveen laskevalle reitille. Kalliojärvi kuuluu Natura 2000 -verkostoon esitettyihin Kaakkurijärviin. Metsäisellä ja karulla valuma-alueella sijaitsee vähän suota. Valuma-alueella ei sijaitse peruskartan mukaan lainkaan asutusta eikä peltoa.

Kalliojärven vedenlaatua on tutkittu vuosina 1991-1996 ja 1998-2015. Kalliojärvi kuuluu Alisenjärven reittiin, joka valittiin vuonna 1991 pääkohteeksi valtion happamoituneiden vesistöjen tutkimusprojektiin. Kalliojärveä on kalkittu vuosina 1998 ja 2003. Lisäksi Kalliojärven yläpuolista Ruokejärveä on kalkittu vuosina 2001, 2007 ja 2014.

Kalliojärven vesi on peruslaadultaan ruskeaa ja ruhsashumuksista. Kallionjärven vesi oli vielä talvella 1996 hapanta ja puskurikykyä happamoitumista vastaan ei ollut alkaliniteetin perusteella lainkaan jäljellä. Vuoden 1998 kalkituksen jälkeen veden happamuustaso nousi normaalille tasolle ja veden alkaliniteettiarvot kohosivat hyviksi. 2000-luvulla Kalliojärven pH-taso on ollut hapahko ja puskurikyky happamoitumista vastaan on ollut heikko.

Ravinnetaso on ollut pääsääntöisesti karuille vesille ominainen. Ajoittain fosforitaso on kohonnut lievästi reheville vesille ominaiseksi. Kalliojärven happitaloutta voidaan pitää tyydyttävänä. Kerrosteisuuskausien lopulta on vain vähän tutkimustuloksia käytettävissä, mutta niiden perusteella happi voi kulua vähiin tai jopa loppuun pohjan läheltä. Kesäisin Kalliojärvi kerrostuu lämpötilan mukaan jyrkästi, mikä altistaa järven happitalouden ongelmille.

Kalliojärven vedenlaatu on kalkitsemisen jälkeen erittäin hyvä.

Lausunto tarkistettu 11.02.2016