Pikku-Koukkujärvi

Laatuluokitushuono
Peruskartta2123 06
Vesistöalue35.212 (Laajanojan vesistöalue)
Pinta-ala2.0 ha
Kokonaissyvyys   6.9 m
Tilavuus46 000 m3
Valuma-alue1 km2
Keskiviipymä67 vrk

Pikku-Koukkujärvi sijaitsee Koukkujärven jätteenkäsittelykeskuksen pohjoispuolella ja laskee vetensä Kirkaslammiin ja edelleen Haukijärveen ja Kyynijärveen. Koukkujärven happamat humusvedet virtaavat Pikku-Koukkujärven pohjoisosaan. Sekä Koukkujärvi että Pikku-Koukkujärvi kuuluvat Natura 2000 -verkoston Kaakkurijärviin. Pikku-Koukkujärven valuma-alue koostuu metsästä ja suosta. Järven rannalla sijaitsee retkeilymaja.

Pikku-Koukkujärvi on perustyypiltään hyvin ruskeavetinen ja hapan humusjärvi. Valuma-alueelta huuhtoutuvien ja Koukkujärvestä virtaavien vesien vaikutuksesta veden humusleima on voimakas ja happamuustaso on hyvin alhainen, kesällä 2017 pH-arvo oli 5,1. Puskurikyky happamoitumista vastaan on käytännössä olematon (< 0,02 mmol/l), joten valuma-alueelta järveen tulevien vesien happamuus määrittää myös järven happamuustason. Veden vaihtuvuus on järvessä nopeaa, joten happamuus voi vaihdella melko paljon. Veden sähkönjohtavuus on yläpuolisen Koukkujärven tavoin erittäin alhainen.

Pikku-Koukkujärven ravinnetaso oli vuonna 2017 karujen ja lievästi rehevien vesien rajoilla. Pinnan läheisen vesikerroksen ravinnetaso oli yläpuoliseen Koukkujärveen verrattuna hieman alhaisempi. Klorofyllipitoisuuden mukaan levää oli paljon, jopa erittäin reheville vesille ominaisesti. Edellisessä klorofyllitutkimuksessa vuodelta 2000 klorofyllipitoisuus oli hyvin paljon alhaisempi ja kuvasti karuja vesiä. Hygieeninen laatu oli hyvä ja lämpökestoisia koliformisia bakteereja ei todettu vedessä ollen-kaan.

Pikku-Koukkujärven happitilanne oli sekä talvella että kesällä vain välttävällä tasolla. Happi oli mo-lemmilla tutkimuskerroilla loppunut pohjan läheltä ja metrin syvyydelläkin happivaje oli suurta. Pohjan hapettomuudesta johtuen sisäinen kuormitus oli käynnistynyt ja fosforia sekä ammoniumtyppeä oli alkanut vapautumaan sedimentistä reilusti.

Pikku-Koukkujärvi soveltuu virkistyskäyttöön huonosti. Vesi on hyvin ruskeaa ja hapanta. Lisäksi happitaloudessa todettiin vakavia ongelmia sekä talvella että kesällä.

Lausunto tarkistettu 20.12.2017