Pinsiön-Matalusjoki

Laatuluokitushyvä
Peruskartta2123 06
Vesistöalue35.517 (Matalusjoen vesistöalue)
Pinta-ala0.0 ha
Kokonaissyvyys   0.0 m

Pinsiön-Matalusjoki saa alkunsa Pinsiönharjusta purkautuvasta pohjavedestä. Lähteitä purkautuu joen yläjuoksulla muualtakin pitäen veden viileänä. Joen alajuoksulla on useita koskiosuuksia. Vedet laskevat Jokisjärven pohjoisosaan. Pinsiön-Matalusjoki on yksi osittain Nokialla sijaitsevista kuudesta Natura 2000 -verkostoon esitetystä arvokkaasta luontoalueesta. Pinsion-Matalusjoessa elää uhanalainen laji. Luontotyypeistä on edustettuina pikkujokien ja purojen vesikasvillisuus, lähteet ja lähdesuot sekä pohjoiset (boreaaliset) lehdot. Joen alkukohdan lähdelehto kuuluu valtakunnalliseen lehtojensuojeluohjelmaan ja osa alueesta on rauhoitettu yksityiseksi luonnonsuojelualueeksi. Koko joki on luokiteltu arvokkaaksi valtakunnallisessa pienvesi-inventoinnissa.

Pinsiön- ja Matalusjoen vedenlaatua tarkkaillaan säännöllisesti Pirkanmaan ympäristökeskuksen toimesta.

Pinsiönjoen vesi on yläjuoksulla sijaitsevan mittapadon kohdalla vedenlaadultaan hyvä. Vesi on kirkasta ja väritöntä. Kokonaisfosforipitoisuus on erittäin alhainen ja veden happipitoisuus on korkea. Vedenlaatua heikentää kuitenkin hieman vedessä ajoittain todetut ulosteperäiset bakteerit. Bakteerit lienevät peräisin Pinsiönjoen varren hajakuormituksesta. Pelloilta näyttäisi tulevan lisäksi jonkin verran typpikuormitusta, sillä veden typpipitoisuus on selvästi luonnontilaisia jokivesiä korkeampi.

Alajuoksulle siirryttäessä vedenlaatu heikkenee merkittävästi. Vesi on Pinsiönjoessa Rajalan maantiesillan kohdalla jo ruskeaa, sameaa ja ravinnetaso on korkea. Vedenlaatu vaihtelee vuodenajoittain sääolosuhteista ja valumatilanteesta riippuen. Myös ulosteperäisten bakteerien määrä lisääntyy alajuoksulle siirryttäessä.

Vedenlaatu on Pinsiönjoen yläjuoksulla hyvä, vaikka vedessä onkin todettu pieniä määriä ulosteperäisiä bakteereja. Pinsiönjoen alajuoksun ja Matalusjoen vedenlaatu vaihtelee tyydyttävästä välttävään. Vedenlaatua heikentää erityisesti hygieeninen likaantuminen ja korkea ravinnetaso. Vesi on lisäksi sameaa ja ruskeaa.

Lausunto tarkistettu 12.03.2001