Tottijärvi

Laatuluokitustyydyttävä
Peruskartta2123 01
Vesistöalue35.211 (Pyhäjärven lähialue)
Pinta-ala70.0 ha
Kokonaissyvyys   5.5 m
Tilavuus1 900 000 m3
Valuma-alue4.8 km2
Keskiviipymä450 vrk

Tottijärvi sijaitsee Pyhäjärven Maivaselän luoteispuolella ja Tottijärven taajaman länsipuolella. Tottijärven vedet laskevat järven eteläosasta Maivaselkään Pihnalanperänlahteen. Valuma-alueella on suunnilleen yhtä paljon peltoa ja metsää. Rannoilla on jonkin verran haja-asutusta. Soistuvarantaisen Kirstuanjärven vedet laskevat Tottijärveen. Tottijärven taajaman jätevedenpuhdistamon puhdistetut jätevedet johdettiin aikaisemmin järveen. Järvellä on tehty lukuisia kunnostustoimia 1990-luvulta alkaen mm. hoitokalastusta, kalaistutuksia, vesikasvien niittoja, kosteikkoja laskuojiin ja hapetusta.

Tottijärvi on perustyypiltään lievästi ruskeavetinen ja lievästi samea järvi. Humusleima on melko vähäinen ja veden happamuustaso on normaali. Puskurikyky happamoitumista vastaan on maatalousvaltaiselle alueelle ominaisesti hyvä. Veden sähkönjohtavuus on luonnontasosta hieman kohonnut. Kesäisin leväsamennus voi merkittävästi lisätä veden sameutta.

Ravinnetaso vaihtelee vuodenajoittain ja vuosien välillä voimakkaasti. Kokonaisfosforipitoisuus on ollut kesäisin pääsääntöisesti erittäin reheville vesille ominainen. Talvisin veden fosforipi-toisuus on laskenut pääsääntöisesti lievästi reheville vesille ominaiseksi. Vuonna 2017 veden fosforipitoisuus oli sekä talvella että kesällä juuri reheville vesille ominaisella tasolla. Typpipitoisuudet ovat olleet selvästi luonnontilasta kohonneita, kuten myös vuonna 2017. Valuma-alueella sijaitsevilta pelloilta huuhtoutuu järveen todennäköisesti melko runsaasti hajakuormitusta. Lisäksi Tottijärven jätevedenpuhdistamolta vesistöön kohdistunut kuormitus on aiemmin nostanut järven ravinteisuustasoa. Levää oli kesällä 2017 klorofyllipitoisuuden perusteella erittäin paljon ja klorofyllipitoisuus ilmensi ylireheviä vesiä. Tottijärvessä on myös todettu säännöllisesti leväkukintoja. Järven veden hygieeninen laatu on ollut kaikilla tutkimuskerroilla aika hyvä ja vedessä on tavattu vain hyvin pieniä määriä lämpökestoisia kolibakteereja.

Happitilanne on vaihdellut talvisin jääpeitteen muodostumisajankohdasta ja alusveden lämpötilasta riippuen. Talvella pohjan läheinen vesikerros on usein muodostunut hapettomaksi. Hapen kuluminen on ollut voimakasta koko vesimassassa ja aivan pinnan lähelläkin hapen kyllästysaste on laskenut useana vuonna alle 50 %. Talvisin happitilanne on ollut pääsääntöisesti välttävällä tasolla. Talvella 2017 järven vettä kierrätettiin hapettimen avulla, mutta happitilanne oli siitä huolimatta vain välttävällä tasolla. Kesäisin tilanne on pääosin parempi, sillä matala Tottijärvi ei juuri kerrostu lämpötilan mukaan. Kesällä 2017 happitilanne oli hyvä ja vesimassa oli kauttaaltaan tasalämpöistä.

Tottijärvi soveltuu virkistyskäyttöön tyydyttävästi. Vedenlaatua heikentää etenkin talvisin todetut voimakkaat happitalouden häiriöt sekä järven korkea rehevyystaso. Vedenlaadussa on myös vuosittain paljon vaihtelua ja ajoittain veden virkistyskäyttöä heikentää voimakkaat leväkukinnot.

Lausunto tarkistettu 20.12.2017