Tuulosjärvi

Laatuluokitustyydyttävä
Peruskartta2123 01
Vesistöalue35.219 (Vastinjoen vesistöalue)
Pinta-ala26.0 ha
Kokonaissyvyys   6.8 m
Tilavuus589 000 m3
Valuma-alue3.6 km2
Keskiviipymä240 vrk

Tuulosjärvi sijaitsee Nokian ja Vesilahden rajalla ja laskee vetensä Pyhäjärven Vakkalanselkään. Valuma-alue koostuu pääosin metsästä, mutta valuma-alueella sijaitsee myös suota ja peltoa. Asutusta valuma-alueella on vain vähän.

Tuulosjärven vedenlaatua on tutkittu Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistyksen järviarkiston mukaan vuosina 1978 ja 1995.

Tuulosjärven vesi on sameaa ja erittäin ruskeaa humusvettä. Valuma-alueella sijaitsevien soiden vaikutus näkyy humuksen runsauden lisäksi veden hapahkona luonteena. Puskurikyky happamoitumista vastaan oli alkaliniteetin perusteella tyydyttävä, joten välitöntä happamoitumisen vaaraa ei ole.

Ravinnetaso oli vuonna 1995 reheville vesille ominainen. Kokonaisfosforipitoisuus ylitti hienoisesti rehevien vesien raja-arvon (30 µg/l). Talvella 1978 fosforipitoisuus jäi niukasti raja-arvon alapuolelle. Kesällä veden kokonaisfosforipitoisuus on tavallisesti hiukan korkeampi kuin talvella.

Happitalous on kokonaisuudessaan tyydyttävä. Pintavedessä happea oli molempina tutkittuina ajankohtina melko runsaasti jäljellä, mutta happea oli kulunut humusvesille tyypillisesti myös pintavedestä. Pohjan lähellä hapen kuluminen oli voimakkaampaa. Talvella 1995 happi oli lähes loppu pohjan läheisestä vesikerroksesta. Lopputalvella tilanne on saattanut tästä vielä heiketä.

Tuulosjärvi soveltuu virkistyskäyttöön käytettävissä olevien tulosten perusteella tyydyttävästi. Vedenlaatua heikentää rehevyys, vahva humusleima sekä veden hapahko luonne. Lisäksi veden laatua heikentää vuonna 1995 alusvedessä todettu happitalouden häiriö.

Lausunto tarkistettu 05.01.2015