Ylinenjärvi

Laatuluokituserinomainen
Peruskartta2123 06
Vesistöalue35.212 (Laajanojan vesistöalue)
Pinta-ala29.0 ha
Kokonaissyvyys   15.9 m
Tilavuus1 540 000 m3
Valuma-alue8.8 km2
Keskiviipymä256 vrk

Ylisenjärvi sijaitsee Nokian keskustan luoteispuolella Tampere-Pori-tien pohjoispuolella ja laskee vetensä Alisenjärveen, josta vedet virtaavat edelleen Nokianvirran yläjuoksulle. Ylisenjärven eteläosaan laskevat Ruokejärvestä alkunsa saavat vedet. Ylisenjärvi koostuu kolmesta järvialtaasta ja se kuuluu Natura 2000 -verkostoon esitettyihin Kaakkurijärviin. Metsäisellä ja karulla valuma-alueella sijaitsee vähän suota. Valuma-alueella ei sijaitse peruskartan mukaan asutusta eikä peltoa.

Ylisenjärven kaikkien kolmen järvialtaan vedenlaatua on tutkittu. Ylisenjärven vedenlaadusta on käytettävissä tutkimustuloksia vuosilta 1988, 1991-1996 ja 1998-2015. Ylisenjärvi kuuluu Alisenjärven reittiin, joka valittiin vuonna 1991 pääkohteeksi valtion happamoituneiden vesistöjen tutkimusprojektiin.

Ylisenjärven vedenlaatu on vaihdellut lievästi ruskeasta ruskeaan. Viime vuosina näytteet on otettu keväisin ja syksyisin, jolloin järveen valuma-alueelta kohdistuva kuormitus on tavallisesti voimakkaimmillaan.

Ylisenjärvi oli muiden Alisnjärven reittiin kuuluvien järvien tavoin 80-luvun ja 90-luvun alussa tulosten perusteella hapan järvi. Ylisenjärveä on kalkittu vuosina 1998 ja 2003. Lisäksi yläpuolisia järviä on kalkittu. Vedenlaatutulosten perusteella Ylisenjärven happamuustaso nousi kalkitusten seurauksesta normaalille tasolle ja alkaliniteettiarvot kohosivat hyviksi.

Ravinnetaso on vaihdellut tutkimusajankohdittain ollen ajoittain karuille ja ajoittain lievästi reheville vesille ominainen. Viime vuosina pintaveden ravinnetaso on pysytellyt kuitenkin pääsääntöisesti karuille vesille ominaisena.

Happitaloutta voidaan pitää kokonaisuudessaan tyydyttävä. Kerrosteisuuskausien lopulta on käytettävissä vain vähän tietoa. Ylisenjärven alimmainen järviallas on melko syvä ja kerrostuu lämpötilan mukaan jyrkästi kesäisin. Pohjan läheisessä vesikerroksessa on todettu kerrosteisuuskauden lopulla melko voimakasta hapen kulumista. Täysin hapeton pohjan läheinen vesikerros ei ole kuitenkaan tutkittuina ajankohtina ollut. Sen sijaan ylemmissä järvialtaissa on pohjan läheisessä vesikerroksessa todettu useampanakin vuotena kerrosteisuuskausien lopulla happikato.

Ylisenjärvi soveltuu virkistyskäyttöön kalkitsemisen jälkeen erinomaisesti.

Lausunto tarkistettu 11.02.2016