Iso Kukkojärvi

Laatuluokituserinomainen
Peruskartta2142 11
Vesistöalue35.757 (Ulpukkaojan vesistöalue)
Pinta-ala45.4 ha
Kokonaissyvyys   17.8 m
Tilavuus2 690 000 m3
Valuma-alue5.1 km2
Keskiviipymä764 vrk

Iso Kukkojärvi sijaitsee Lopenselän luoteispuolella ja laskee vetensä Ulpukkaojaa pitkin Kukkolahteen. Vähä Kukkojärven vedet laskevat Ison Kukkojärven itäosaan. Valuma-alue on järven tilavuuteen nähden varsin pieni, ja veden vaihtuvuus onkin siksi hidasta. Valuma-alue on pääosin metsämaastoa, mutta myös suota sijaitsee valuma-alueella jonkin verran. Peltoa ja haja-asutusta on valuma-alueella vain vähän, joten kuormituspaine jää pieneksi.

Ison Kukkojärven vedenlaatua on tutkittu vuosina 1983 ja 1995.

Ison Kukkojärven vesi on kirkasta, lähes väritöntä ja melko vähähumuksista. Kemiallisen hapenkulutuksen perusteella humusleima on kohtalainen. Vesi on melko vähäisestä humusleimasta huolimatta lievästi hapanta. Puskurikyky on vaihdellut välttävästä tyydyttävään. Veden sähkönjohtavuudet ja kloridipitoisuudet ovat olleet alhaiset.

Ison Kukkojärven rehevyystaso on varsin alhainen. Typpipitoisuudet ovat olleet luonnontilaisille järvivesille ominaiset. Fosforipitoisuudet ovat vaihdelleet karujen vesien raja-arvon (12 µg/l) molemmin puolin. Kokonaisuutena Iso Kukkojärvi voidaan kuitenkin luokitella karuksi. Ison Kukkojärven vedenlaatua on tutkittu vain talvella, mutta rehevyystaso ei todennäköisesti nouse kesälläkään voimakkaasti, kun huomioidaan valuma-alueen luonne.

Happitilanne on ollut tutkittuina ajankohtina erittäin hyvä. Järven melko suojainen sijainti ja veden hidas vaihtuvuus edesauttavat kerrosteisuuden muodostumista, mikä puolestaan altistaa järven happitalouden häiriöille. Hapen kuluminen on kuitenkin humuksen vähyyden sekä alhaisen rehevyystason ansiosta hidasta, mikä puolestaan helpottaa happitaloutta.

Ison Kukkojärven vesi soveltuu virkistyskäyttöön erinomaisesti. Vesi on kirkasta, lähes väritöntä ja vähähumuksista. Myös rehevyystaso on alhainen, eikä happitalouden häiriöitä ole esiintynyt.

Lausunto tarkistettu 05.01.2015