Kokkilanselkä

Laatuluokitushyvä
Peruskartta2142 08
Vesistöalue35.752 (Kokkilanselän alue)
Pinta-ala98.4 ha

Kokkilanselkä sijaitsee Oriveden koillisosassa Juupajoen rajalla ja Aakkojärven pohjoispuolella. Järven valuma-alue on laaja ja valuma-alueella sijaitsee sekä peltoja, suoaluetta että metsää. Lähivaluma-alue on voimakkaasti viljeltyä. Kokkilanselkään Mellinselän kautta laskevat vedet kerääntyvät Sahajoen, Rauhianjoen ja Huikonjoen vesistöalueilta saakka. Veden vaihtuvuus on Kokkilanselässä nopeaa.

Peruslaadultaan Kokkilanselän vesi on lievästi sameaa ja lievästi ruskeaa. Kemiallisen hapenkulutuk-sen perusteella humusleima on vahva. Veden happamuustaso on normaali ja puskurikyky happamoitumista vastaan on tyydyttävä. Veden sähkönjohtavuus on alhainen.

Ravinnetaso on fosforipitoisuuden perusteella lievästi luonnontasosta kohonnut, veden fosforipitoisuus oli vuonna 2017 lievästi reheville vesille ominaisella tasolla. Veden typpipitoisuus on normaalia luonnontasoa. Klorofyllipitoisuuden perusteella vedenlaatu voidaan luokitella lievästi reheväksi.

Kesän 2017 tutkimusten perusteella järven happitilanne on hyvällä tasolla.

Kokkilanselän virkistysarvo voidaan arvioida hyväksi, mutta taso on lähellä tyydyttävää. Luokitusta laskee vahva humusleima ja hieman kohonnut rehevyystaso.

Lausunto tarkistettu 13.12.2017