Alasjärvi

Laatuluokitustyydyttävä
Peruskartta2123 12
Vesistöalue35.214 (Viinikanojan vesistöalue)
Pinta-ala37.0 ha
Kokonaissyvyys   9.0 m
Tilavuus1 110 000 m3
Valuma-alue6 km2

Alasjärvi sijaitsee aivan Teiskontien pohjoispuolella lähellä Jyväskyläntien risteystä. Alasjärven ran-noilla on jonkin verran loma-asutusta. Järven länsipuolella sijaitsee golfkenttä.

Alasjärven vedenlaatua seurataan vuosittain.

Alasjärvi on ruskeavetinen järvi, jonka humusleima vaihtelee valumien mukaan. Vuonna 2017 humusleima oli vuoden 2016 tavoin kohtalaisen alhainen ja vesi oli lähes väritöntä. Alasjärven happamuustaso on normaali ja puskurikyky happamoitumista vastaan on erittäin hyvä. Tämä johtuu suolapitoisuuden lisääntymisestä. Veden sähkönjohtavuus ja kloridipitoisuus ovat selvästi luonnontasosta kohonneet. Järven lähellä kulkevan Teiskontien suolaus näkyy siten kloridipitoisten valumavesien laadussa ja järven veden kohonneena kloridipitoisuutena. Kesällä voimistunut perustuotanto nostaa veden pH:n lievästi emäksiseksi.

Happitilanne oli talvella 2017 tyydyttävällä tasolla. Pintavedessä todettiin talvella selvää happivajetta, sillä hapen kyllästysaste oli 57 % (2016 76 %). Alusvedessä happea oli hyvin niukasti. Happitilanteen häiriöt ovat olleet Alasjärvessä talviaikaan varsin säännöllisiä. Happi kuuluu herkästi pohjan läheltä vähiin tai kokonaan loppuun. Kesällä pinnan läheisen veden happitilanne oli melko hyvä, mutta jo viiden metrin syvyydeltä alkaen vesimassa oli hyvin vähähappista (0,58 mg/l). Pohjan lähellä vesi oli hapetonta (<0,2 mg/l). Kokonaisuutena happitilanne oli kesällä tyydyttävä. Hapettomuuden seurauksena rauta- ja mangaanipitoisuudet olivat pohjan läheisessä vesikerroksessa voimakkaasti koholla. Hapettomuus aiheutti myös voimakasta sisäistä kuormitusta, sillä fosforipitoisuus kohosi pohjan lähellä noin 19-kertaiseksi pinnan läheiseen veteen verrattuna. Myös ammoniumtyppeä vapautui hapettomissa oloissa paljon. Happitalouden ongelmat ovat olleet myös loppukesällä Alasjärvessä tavanomainen ongelma.

Fosforitaso laski talvella karujen vesien raja-arvon tuntumaan, kuvastaen lievästi reheviä vesiä. Kesällä fosforipitoisuus kohosi aiempaan tapaan hieman. Pinnan läheisen veden fosforipitoisuus vaihteli vuonna 2017 13-18 µg/l ja typpipitoisuus 450-790 µg/l. Levää todettiin klorofyllipitoisuuden perusteella lievästi reheville vesille ominaisesti (13 µg/l). Edelliskesään verrattuna levää todettiin selvästi enemmän. Aiemmin Alasjärvessä on todettu limalevää (Gonyostomum semen) ja mm. syksyllä 2009 todettiin erittäin runsas sinileväkukinta (Aphanizomenon sp.). Ravinne- ja klorofyllipitoisuus ovat vaihdelleet Alasjärvessä varsin paljon. Fosforipitoisuudet ovat olleet alimmillaan karujen vesien tasoa, ja enimmillään ne ovat kohonneet lähelle erittäin rehevien vesien raja-arvoa (50 µg/l). Hygieeninen vedenlaatu oli kesällä 2017 erinomainen.

Alasjärven vedenlaatu oli vuoden 2017 tulosten perusteella melko hyvä. Rehevyystaso oli fosforin ja klorofyllipitoisuuden osalta vain lievästi luonnontasosta kohonnut. Happitalouden häiriöt olivat kuitenkin kesällä tuntuvia. Vedenlaatu on vaihdellut eri tutkimusvuosina voimakkaasti ollen ajoittain hyvän laatuluokan tuntumassa ja ajoittain vain välttävällä tasolla. Kokonaisuutena voidaan arvioida, että Alasjärvi soveltuu virkistyskäyttöön tyydyttävästi.

Lausunto tarkistettu 31.01.2018