Iidesjärvi

Laatuluokitusvälttävä
Peruskartta2123 11
Vesistöalue35.214 (Viinikanojan vesistöalue)
Pinta-ala64.0 ha
Kokonaissyvyys   3.0 m
Tilavuus640 000 m3
Valuma-alue34 km2
Keskiviipymä28 vrk

Iidesjärvi on perustyypiltään matala ja voimakkaasti rehevöitynyt järvi. Järven vesi on erittäin sameaa ja sillä on lievä ruskea värisävy. Samennusta lisää tulovesien samentuneisuus. Lähes koko valuma-alue on rakennettua. Humusleima vaihtelee kemiallisen hapenkulutuksen perusteella lievästä kohtalaiseen. Vedenlaatu vaihtelee muutenkin Iidesjärvessä eri vuodenaikoina varsin voimakkaasti veden nopean vaihtuvuuden seurauksena. Sateisina aikoina vesi samenee ja ravinnetaso kohoaa, kuivina jaksoina tilanne kehittyy päinvastaiseen suuntaan.

Iidesjärven vedenlaatua seurataan vuosittain.

Talvisin veden pH-taso pysyy neutraalina. Kesäisin perustuotanto voi kohottaa veden pH:n voimak-kaan emäksiseksi. Kesällä 2017 pH-arvo oli korkea (9,2). Puskurikyky happamoitumista vastaan on erittäin hyvä. Veden sähkönjohtavuus on pysynyt 2-3-kertaisena luonnontasoon nähden, johtuen valuma-aluetekijöistä. Valuma-alueelta kohdistuu Iidesjärveen kuormitusta mm. asutusalueiden hulevesistä, tiealueiden talvisuolauksesta sekä pelloilta tulevasta hajakuormituksesta. Tiesuolauksesta tulevaa kloridia havaittiin järven vedessä etenkin talvella. Suolapitoisuus on suurempi kuin Alasjärvessä tai Ahvenisjärvessä.

Iidesjärven rehevyystaso oli talvella pinnan läheisessä vedessä reheville järville ominainen. Kesällä fosforipitoisuus kohosi voimakkaasti, ollen ylireheville vesille ominaisella tasolla. Myös levää todettiin klorofyllipitoisuuden perusteella ylireheville vesille ominaisesti, kun klorofyllipitoisuus oli 130 µg/l. Vedessä oli silmämääräisesti runsaasti sinilevää. Runsaan leväkukinnan seurauksena koko vesimassa oli kesällä voimakkaasti samentunut. Näkösyvyys oli elokuussa vain 0,6 m. Hygieeninen vedenlaatu oli vuonna 2017 hyvä ja vedessä todettiin vain vähäistä hygieenistä nuhraantumista.

Talven 2017 happitilanne oli kokonaisuutena vain välttävä. Iidesjärven vedenvaihtuvuus on nopeaa, mistä johtuen myös happitilanne vaihtelee jonkin verran. Happitilanne oli heikoimmillaan helmikuussa, parantuen lopputalvea kohti hieman. Hapen kuluminen on jään alla tyypillisesti voimakasta ja järvessä on todettu talvisin säännöllisesti voimakkaita happitalouden häiriöitä, vaikka järven tilaa on yritetty parantaa hapettamalla. Kesäisin happitilanne ei muodostu ongelmalliseksi järven mataluuden ja veden tehokkaan sekoittumisen takia. Vesimassaan ei muodostu kesällä merkittävää lämpötilakerrosteisuutta, ja happitilanne on siten erinomainen pinnasta pohjaan. Näin oli myös kesällä 2017, jolloin vesimassassa todettiin jopa hapen ylikyllästystä (130 %) runsaan levätuotannon takia.

Iidesjärven soveltuvuus virkistyskäyttöön oli vuoden 2017 tulosten perusteella välttävä. Veden laatua heikentävät erittäin voimakas rehevyys ja talvella todetut happitalouden häiriöt. Iidesjärven soveltuvuutta virkistyskäyttöön heikentävät lisäksi runsas vesikasvillisuus ja järven mataluus. Korkea rehevyystaso mahdollistaa myös voimakkaat virkistyskäyttöä haittaavat leväkukinnat. Kokonaisuutena järven tila on heikko ja käyttökelpoisuusluokitusta voidaan pitää välttävänä.

Lausunto tarkistettu 31.01.2018