Peltolammi

Laatuluokitustyydyttävä
Peruskartta2123 08
Vesistöalue35.216 (Härmälänojan vesistöalue)
Pinta-ala17.0 ha
Kokonaissyvyys   4.0 m
Tilavuus227 000 m3
Keskiviipymä30 vrk

Peltolammin kaupunginosassa sijaitseva Peltolammi on suosittu virkistysalue. Järvi sijaitsee taajama-asutuksen välittömässä läheisyydessä, mutta ranta-alueet ovat uimarantaa ja rautatiepengerrystä lukuun ottamatta pysyneet rakentamattomina. Järveen kiinteästi liittyen sen pohjois- ja eteläpuolelle on perustettu vuonna 1992 Peltolammi-Pärrinkosken luonnonsuojelualue.

Järvi saa vetensä eteläpuolella olevasta Sääksjärvestä laskevasta Multipurosta ja sitä ympäröiviltä soilta. Lammista vesi laskee Rukkamäen Myllyojaa ja Pärrinkoskea pitkin Härmälänojaan ja edelleen Pyhäjärveen.

Peltolammin veden laatua on tarkkailtu vuodesta 1980 alkaen ja nykyisin sitä tarkkaillaan 3 vuoden välein. Uusimmat vedenlaatutulokset ovat vuodelta 2015.

Peltolammi on matala läpivirtausjärvi, joka ei kerrostu merkittävästi termisesti. Sen pohjan läheisessä vedessä ei esiinny tästä johtuen hapettomuutta. Kuitenkin ilmastolliset tekijät, esimerkiksi voimakkaat sateet, ja valuma-alueella tehdyt toimet vaikuttavat välittömästi lammin veden laatuun. Peltolammin vesi on nykyisin kohtalaisesti humuspitoista, lievästi sameaa ja ravinnetaso on lievästi reheville järville ominainen. Lammin vesi ei ole hapanta, vaan sen kesäaikainen veden happamuus on lähellä neutraalia ja veden puskurikyky on hyvä. Talvella suolapitoisuus kohosi edellistalven tavoin pohjalla yllättävän korkeaksi (sähkönjohtavuus 21,8 mS/m).

Kesällä 2015 Peltolammin rehevyystaso oli fosforipitoisuuden perusteella lievästi rehevä. Klorofyllipitoisuus kohosi puolestaan rehevien vesien tasolle. Kesällä 2012 pintaveden rehevyys oli aikaisempaa voimakkaampaa ja klorofyllipitoisuus kohosi erittäin rehevien järvien tasolle. Syynä oli ilmeisesti limalevien runsastuminen. Kesällä 2015 rehevyystaso oli laskenut aiemmalle tasolle. Hygieeninen veden laatu oli hyvä.

Peltolammi soveltui virkistyskäyttöön vuoden 2015 tulosten perusteella melko hyvin. Vedenlaatua heikentää lievästi luonnontasosta kohonnut rehevyystaso. Runsaamman levätuotannon aikana vedenlaatu on lähempänä tyydyttävää tasoa.

Lausunto tarkistettu 15.04.2015