Tohloppi

Laatuluokituserinomainen
Peruskartta2123 09
Vesistöalue35.211 (Pyhäjärven lähialue)
Pinta-ala63.0 ha
Kokonaissyvyys   10.0 m
Tilavuus2 100 000 m3

Tohloppi sijaitsee Tampereen läntisessä kaupunginosassa Epilänharjun ja Raholanharjun välisessä painanteessa. Koska järven valuma-alue on järven suuruuteen nähden pieni, veden viipymä järvessä tulee pitkäksi. Tämä seikka tekee Tohlopista herkän vedenlaatumuutoksille. Syrjäisestä sijainnistaan ja osin jyrkistä rantaprofiileistä ja rämerannoista johtuen Tohloppi on välttynyt taajama-asutuksen hajakuormituksen aiheuttamilta välittömiltä haitoilta. Rantojen pengerrykset, uimarantojen rakentaminen ja rämeiden ojitus on nähtävissä Tohlopin veden laadun seurannassa, joka on aloitettu vuonna 1980.

Vedenlaadun tarkkailua jatketaan nykyisin kolmen vuoden välein. Uusimmat vedenlaatutulokset ovat vuodelta 2015.

Tohlopin vesi on melko väritöntä ja vähähumuksista. Kemiallisen hapenkulutuksen perusteella humusleima on vähäinen. Veden happamuustaso oli vuonna 2015 normaali, ja puskurikyky happamoitumista vastaan oli erinomaisen hyvä. Veden sähkönjohtavuus oli lievästi koholla, joten lähivaluma-alueelta tulevien hulevesien vaikutukset olivat lievinä todettavissa.

Happitilanne oli talvella 2015 kokonaisuutena erinomainen. Päällysveden happipitoisuus oli 11,4 mg/l ja syvimmässä vesikerroksessakin happea oli 6,8 mg/l. Kesällä happitilanne oli poikkeuksellisen heikko, sillä happi oli kulunut pohjan läheltä vähiin. Kokonaisuutena happitilanne oli kesällä tyydyttävä. Kesäajan happipitoisuuteen vaikutti pohjan läheisen vesikerroksen lämpimyys, mikä voimisti hapen kulumisnopeutta. Pohjasedimentti pysyi tulosten mukaan kuitenkin hapellisena, sillä sisäistä kuormitusta todettu.

Ravinnetaso oli karujen järvien luokkaa. Fosforipitoisuus oli pintavedessä 7-11 µg/l ja typpipitoisuus 350-400 µg/l. Pohjan lähellä ravinnepitoisuudet olivat samaa tasoa tai vain hieman korkeammat sedimentaation seurauksena. Levää todettiin erittäin vähän. Klorofyllipitoisuuden perusteella levämäärä oli fosforipitoisuuden tavoin karuille vesille ominainen. Hygieeninen vedenlaatu oli hyvä, vaikka lievää hygieenistä nuhraantumista todettiin. Lämpökestoisia koliformisia bakteereja todettiin 15 kpl/dl. Puhtaassa järvivedessä ei esiinny suolistoperäisiä bakteereja lainkaan.

Tohloppi soveltui virkistyskäyttöön vuoden 2015 tulosten perusteella erinomaisesti. Rehevyystaso oli karujen vesien tasolla. Vesi oli kirkasta ja vähähumuksista.

Lausunto tarkistettu 15.04.2015