Iso Savijärvi

Laatuluokitushyvä
Peruskartta2114 12
Vesistöalue35.222 (Jumusen-Rauttunselän alue)
Pinta-ala74.0 ha
Kokonaissyvyys   2.7 m
Tilavuus666 000 m3
Valuma-alue5.4 km2
Keskiviipymä198 vrk

Iso Savijärvi sijaitsee Mäyhäjärven itäpuolella ja laskee vetensä Vanajaveden Kärjenniemenselän Savilahteen. Iso Savijärven eteläosaan laskee Vähä Savijärven vedet. Iso Savijärvi on matala ja ranta-alueet ovat osittain ruohottuneet. Metsävaltainen valuma-alue on melko pieni. Valuma-alueella sijaitsee vähäisessä määrin peltoa ja suota.

Iso Savijärven Krimminlahden vedenlaatua on tutkittu vuonna 1985 ja Tuomisenlahden vedenlaatua vuosina 1976 ja 1993.

Iso Savijärven vesi on lievästi ruskeaa ja melko vähähumuksista. Veden väriluku on vaihdellut pintavedessä 40-75 mg Pt/l. Happamuustaso on melko vähäisestä humusleimasta johtuen normaalilla tasolla. Veden alkaliniteetissa on tapahtunut pitkällä aikavälillä selvä muutos. Alkaliniteetti oli vuosina 1976 ja 1985 hyvä, mutta vuonna 1993 alkaliniteetti oli heikentynyt välttävälle tasolle. Sähkönjohtavuus on ollut normaalilla tasolla vuosina 1985 ja 1993. Vuonna 1976 sähkönjohtavuus oli selvästi luonnontasoa korkeampi, mikä saattoi olla seurausta huonosta happitilanteesta.

Ravinnetaso on vaihdellut eri tutkimusajankohtina melko voimakkaasti ollen alhaisimmillaankin lievästi reheville vesille ominainen. Korkeimmillaan fosforipitoisuus oli syyskuussa 1993, jolloin fosforipitoisuus ylitti selvästi rehevien vesien raja-arvon (30 µg/l). Typpipitoisuus on ollut vuosina 1985 ja 1993 lähes luonnontilaisille vesille ominainen. Vuonna 1976 typpipitoisuus oli selvästi korkeampi hapettomuudesta johtuen.

Happitilanne oli vuonna 1976 huono, sillä happi oli kulunut loppuun koko vesimassasta. Selvästi muita tutkimusajankohtia korkeampi typpipitoisuus viittaa sisäiseen kuormitukseen. Aivan pohjan läheisen vesikerroksen veden laatua ei kuitenkaan tutkittu ravinteiden osalta. Hapettomuuden seurauksena sedimentistä oli vapautunut rautaa ja mangaania. Syksyllä 1985 happitilanne oli selvästi parempi, joskin selvää hapen kulumista todettiin tuolloinkin. Pintaveden hapen kyllästysaste oli 76 %.

Iso Savijärvi soveltuu virkistyskäyttöön käytettävissä olevien tulosten perusteella melko hyvin. Vedenlaatua heikentää selvästi luonnontasoa korkeampi ravinnetaso. Vuonna 1976 vedenlaatu oli happikadon seurauksena tyydyttävällä tai jopa välttävällä tasolla.

Lausunto tarkistettu 05.01.2015