Korentijärvi

Laatuluokitusvälttävä
Peruskartta2114 12
Vesistöalue35.223 (Korentiojan vesistöalue)
Pinta-ala20.0 ha
Kokonaissyvyys   1.3 m
Tilavuus86 700 m3
Valuma-alue18 km2
Keskiviipymä8 vrk

Korentijärvi sijaitsee Vanajaveden Kärjenniemenselän pohjoispuolella ja laskee vetensä Korentiojaa pitkin Lotilanjärveen. Valuma-alue on järven tilavuuteen nähden suuri ja veden vaihtuminen on siten nopeaa. Rutajärven ja Suonijärven vedet virtaavat Korentijärveen. Valuma-alue koostuu pääosin suosta ja metsästä. Korentijärveen laskevan Korenninojan varrella sijaitsee lisäksi jonkin verran peltoa. Haja-asutusta valuma-alueella on vain vähän.

Korentijärven vedenlaatua on tutkittu loppukesällä vuonna 1995 sekä talvella vuosina 1978, 1986 ja 2007.

Korentijärven vesi on valuma-alueen luonteesta johtuen ruskeaa ja runsashumuksista. Humusleiman vahvuudesta huolimatta puskurikyky happamoitumista vastaan on alkaliniteetin perusteella vaihdellut tyydyttävästä hyvään. Veden pH-taso on hapahko. Välitöntä happamoitumisen vaaraa ei kuitenkaan ole. Veden sähkönjohtavuus on alhainen.

Ravinnetaso on vaihdellut lievästi rehevästä rehevään. Fosforipitoisuus oli 70-luvun lopulla lievästi reheville vesille ominainen, mutta on sittemmin kohonnut selvästi rehevien vesien raja-arvon (30 µg/l) yläpuolelle. Korentijärveen näyttäisi siten tulevan jonkin verran ravinnekuormitusta valuma-alueella sijaitsevilta pelloilta tai haja-asutuksesta.

Hapen kuluminen on Korentijärvessä voimakasta talvella jään alla, sillä humuksen hajoaminen kuluttaa happea. Vuonna 1986 happitilanne oli heikentynyt jo helmikuun puoliväliin mennessä välttäväksi, sillä hapen kyllästysaste oli metrin syvyydellä vain 29 %. Talvella 2007 happitilanne oli tätäkin heikompi. Koko vesimassa oli lähes hapetonta. Loppukesällä 1995 happitilanne oli erinomainen järven mataluuden ja veden nopean vaihtuvuuden vuoksi.

Korentijärven vedenlaatu on välttävä vahvan humusleiman ja kohonneen ravinnetason takia. Vedenlaatua heikentävät lisäksi talvella todetut voimakkaat happitalouden häiriöt.

Lausunto tarkistettu 12.01.2015