Lemmetty

Laatuluokituserinomainen
Peruskartta2114 03
Vesistöalue35.218 (Naarvanjoen vesistöalue)
Pinta-ala15.0 ha
Kokonaissyvyys   10.0 m
Tilavuus675 000 m3
Valuma-alue1 km2
Keskiviipymä919 vrk

Lemmetty sijaitsee syrjäisellä metsäalueella Naarvajärven kaakkoispuolella. Rannoilla on vain muutamia loma-asuntoja. Järveä ympäröivät korkeat mäet ja kalliot. Valuma-alue on hyvin suppea ja karu. Soita tai pelto-alaa ei ole, joten valuma-alueen maankäyttö on lähes luonnontilainen.

Lemmetty on perustyypiltään kirkasvetinen, karu ja luonnontilainen metsäjärvi. Suojaisen sijainnin ja syvyyden takia järvi kerrostuu jyrkästi lämpötilan mukaan. Keväällä kierto voi jäädä vaillinaiseksi, mikä heikentää järven sietokykyä.

Järveä on tutkittu viimeksi vuonna 2002. Aikaisempia tutkimustuloksia on vuosilta 1989 ja 1978.

Lemmetyn päällysvesi oli kummallakin havaintokerralla kirkasta ja näkösyvyys vaihtelikin 2,1-3,8 m välillä. Lemmetyn humusleima oli vähäinen, koska valuma-alueella ei ole soita. Happamuustaso oli lähellä neutraalia ja puskurikyky tyydyttävä. Happamoitumisuhkaa ei siten ole, vaan veden pH on jopa hieman kohonnut vuodesta 1989, mikä on yleinen trendi rikkilaskeuman vähennyttyä.

Happitilanne oli sekä talvella että kesällä hyvä. Alusveden viileys loppukesällä viittaa vaillinaiseen tuulettumiseen kevätkierrossa, joten todettu happivaje pohjan lähellä johtuu pitkälti siitä. Fosforipitoisuudet pohjan läheisessä vedessä olivat vain hieman korkeampia kuin päällysvedessä, joten sisäistä kuormitusta ei esiintynyt.

Ravinnepitoisuudet ovat pysyneet luonnontilaisella tasolla ja olivat karujen järvien luokassa. Myös päällysveden leväbiomassa oli vähäinen ja karulle järvityypille ominainen. Päällysvedessä oli silminnähden runsaasti isokokoisia vesikirppuja, jotka ovat tunnetusti tehokkaimpia kasviplanktonin laiduntajia. Toisaalta isokokoisten vesikirppujen runsas esiintyminen viittaa Lemmetyn pikkukalakannan olevan varsin vähäinen ja siika saattaisikin istutettuna menestyä järvessä mainiosti.

Lemmetyn virkistyskäyttöluokka ja yleislaatuluokka ovat pysyneet erinomaisina. Aikaisempiin tutkimuksiin verrattuna järven tila ei ole merkittävästi muuttunut.

Lausunto tarkistettu 09.12.2009