Särkijärvi (35.218)

Laatuluokitustyydyttävä
Peruskartta2114 03
Vesistöalue35.218 (Naarvanjoen vesistöalue)
Pinta-ala18.0 ha
Kokonaissyvyys   4.8 m
Tilavuus288 000 m3
Valuma-alue2.6 km2
Keskiviipymä151 vrk

Särkijärvi sijaitsee Vesilahden Narvasta Punkalaitumelle johtavan tien vieressä ennen Krääkkiön kylää. Särkijärvi on yksi Naarvajärven valuma-alueen latvajärvistä. Valuma-alue on metsää ja suota. Peltoja valuma-alueella ei ole. Loma-asutusta on jonkin verran järven rannoilla. Peruskartan mukaan järvellä ei ole selvää lasku-uomaa, joka hankaloittaa hieman valuma-alueen määritystä. Veden vaihtuminen on Särkijärvessä varsin nopeaa. Järven veden laatua on tutkittu aikaisemmin vuonna 2002 sekä talvisin vuosina 1974, 1992 1996, 2006 ja 2007 sekä kesällä vuonna 1970.

Särkijärven vesi on selvästi ruskeaa, lievästi hapanta humusvettä. Näkösyvyys oli talvella 1,3 m ja kesällä 1,8 m eli humusjärville varsin tyypillinen. Humusleima on varsin voimakas (väri 110-130 mgPt/l, COD(Mn) 14-17 mg O2/l). Aikaisempina talvina on todettu nyt mitattua selvästi alhaisempiakin pH-arvoja. Veden puskurikyky on pysynyt kuitenkin varsin tasaisena, joten välitöntä happamoitumisen vaaraa ei ole.

Päällysveden ravinnetaso oli talvella kohtalaisen alhainen, mutta kohosi kesällä niukasti rehevään luokkaan. Klorofyllipitoisuus oli jopa erittäin reheville vesille ominainen viitaten limalevän runsaaseen esiintymiseen. Kesällä 2002 päällysveden klorofyllipitoisuus oli nyt todettuakin korkeampi. Päällysveden typpipitoisuus oli humusvesille lähes luonnontilainen, mikä johtuu peltojen puuttumisesta ja valumavesien puhtaudesta tässä suhteessa.

Happitilanne oli kerrostuneisuusaikoina välttävä. Lopputalvella pohjan läheinen vesi oli hapetonta ja 1 m syvyydessäkin happivaje oli voimakas. Loppukesällä vesi oli järven suhteellisesta mataluudesta huolimatta kerrostunut ja pohjan läheinen vesikerros hapeton. Sisäisestä kuormituksesta ei ollut merkkejä.

Särkijärven aikaisempiin vedenlaatutuloksiin verrattuna huomio kiinnittyy selvästi lisääntyneeseen rehevyyteen ja humuspitoisuuteen. Selvä käänne näyttää tapahtuneen vuosien 1996 ja 2002 välillä. Samaan aikaan järven happitilanne on lopputalven havaintoajankohtina selvästi heikentynyt, etenkin pohjan läheisen veden osalta. Selvää syytä muutokselle ei ole arvioitavissa, mutta se liittynee alueella tehtyihin ojituksiin tai maankäytössä tapahtuneisiin muutoksiin.

Särkijärven veden virkistyskelpoisuusluokka on vuoden 2009 tulosten perusteella tyydyttävä ja veden yleislaatuluokka välttävä. Laatuluokkaa laskee etenkin alusveden hapettomuus ja voimakas happivaje päällysvedessäkin talviaikana sekä kesäaikana järven rehevyys.

Lausunto tarkistettu 09.12.2009