Vähäjärvi

Laatuluokitushuono
Peruskartta2114 06
Vesistöalue35.211 (Pyhäjärven lähialue)
Pinta-ala31.0 ha
Kokonaissyvyys   1.0 m
Tilavuus103 000 m3

Vähäjärvi on umpeenkasvanut matala järvi Vesilahden kirkonkylältä Narvaan johtavan tien varrella. Järvi johtaa vetensä Lihmonojaa myöten Pyhäjärven Alhonselän itäosaan. Vähäjärven eteläosaan laskeva Rimminoja kulkee peltoalueiden keskellä. Valuma-alueesta merkittävä osa on peltomaata. Veden vaihtuvuus on nopeaa. Järven eteläosassa ja reunoilla on suopohjaista vyöhykettä. Järvestä ei tiheän vesikasvillisuuden vuoksi välttämättä saa otettua edustavaa näytettä. Vuoden 2017 lopputalven näyte otettiin järven luusuasta.

Vähäjärven vesi on peruslaadultaan lievästi sameaa ja lievästi ruskeaa. Vedenlaatu vaihtelee paljon ja talvisin sameus ja väriluku voivat olla monikymmenkertaisia kesään verrattuna. Myös vuonna 2017 vesi oli merkittävästi sameampaa talvella kuin kesällä. Kemiallisen hapenkulutuksen perusteella humusleima on vahva. Veden happamuustaso on järvivesien normaalilla tasolla ja puskurikyky happamoitumista vastaan alkaliteetin perusteella hyvin korkea. Sähkönjohtavuus on luonnontasosta kohonnut lähivaluma-alueella sijaitsevilta pelloilta tulevan kuormituksen seurauksena.

Vähäjärven veden ravinnetaso on voimakkaasti luonnontasosta kohonnut. Veden fosforipitoisuus on vaihdellut tutkimuskertojen välillä paljon. Alimpienkin fosforipitoisuuksien perusteella Vähäjärvi luokitellaan erittäin reheväksi. Järveen tulee paljon ravinnekuormitusta, minkä lisäksi veden fosforipitoisuutta myös nostaa hapettomuudesta johtuva sisäinen kuormitus. Etenkin talvella, veden ollessa hapetonta, järvestä lähtee paljon fosforia laskuojaa myöden eteenpäin. Myös typpipitoisuus on usein ollut moninkertainen luonnontilaiseen järviveteen verrattuna. Levän määrä on klorofyllipitoisuuden perusteella vaihdellut erittäin paljon. Kesällä 2017 levää todettiin klorofyllipitoisuuden perusteella vain lievästi rehevien vesien tasoisesti. Leväbiomassan kasvua estää vesikasvien varjostus.

Vähäjärven vesi muodostuu helposti vähähappiseksi tai hapettomaksi. Loppukesällä 2017 vesi oli hyvin niukkahappista (0,42 mg/l). Talvella Vähäjärven luusuasta Lihmonojaan laskeva vesi oli hapetonta (alle 0,2 mg/l).

Vedenlaatutulosten perusteella Vähäjärvi soveltuu virkistyskäyttöön huonosti. Etenkin toistuva hapettomuus ja erittäin korkeat ravinnepitoisuudet estävät järven virkistyskäytön. Järvi on myös matala ja käytännössä umpeenkasvanut. Säännöllisen hapettomuuden johdosta järvessä ei esiinny pysyvää kalakantaa.

Lausunto tarkistettu 12.12.2017