Hankojärvi

Laatuluokitustyydyttävä
Peruskartta2124 06
Vesistöalue35.582 (Liesijoen alue)
Pinta-ala33.0 ha
Kokonaissyvyys   15.1 m
Tilavuus1 660 000 m3
Valuma-alue2.8 km2
Keskiviipymä869 vrk

Hankojärvi sijaitsee Vekaran kylän koillispuolella, Ylöjärven ja Ikaalisten kaupunkien rajalla. Hankojärvi on Liesjoen alueen latvajärvi. Hankojärvi laskee Syväjärveen ja edelleen Vekarajärveen. Valuma-alue on pienialaisten soiden pirstomaa metsämaata. Hankojärven rannoilla sijaitsee runsaasti vapaa-ajan asutusta. Valuma-alue on järven tilavuuteen nähden melko pieni, ja veden vaihtuvuus onkin siksi melko hidasta.

Hankojärven vedenlaatua on tutkittu alkutalvella vuosina 1981, 1990 ja 1992 sekä loppukesällä vuonna 1993.

Hankojärven vesi on peruslaadultaan ruskeaa ja melko runsashumuksista valuma-alueen suo- ja metsävaltaisuuden takia. Vesi on kuitenkin varsin kirkasta tai vain lievästi sameaa. Veden happamuustaso on suovesien vaikutuksesta hapahko. Talvella veden happamuustaso on laskenut säännöllisesti alle 6,0, mutta kesällä levien perustuotannon ansiosta veden happamuus on kohonnut pintavedessä humusvesille normaalille tasolle. Puskurikyky happamoitumista vastaan on heikko, joten valuma-alueelta tulevien vesien happamuustaso määrittelee hyvin pitkälle Hankojärven happamuustason. Veden sähkönjohtavuus on suovesille tyypillisesti alhainen.

Hankojärven rehevyystaso on lievästi reheville vesille ominainen. Fosforipitoisuudet ovat vaihdelleet tutkittuina ajankohtina pintavedessä 10-14 µg/l, joten pitoisuudet ovat selvästi lähempänä karujen vesien tasoa kuin rehevien vesien tasoa. Typpipitoisuudet ovat olleet luonnontilaisten järvien tasolla. Levää todettiin kesällä 1993 klorofyllipitoisuuden perusteella lievästi reheville vesille ominaisesti. Hygieeninen vedenlaatu oli moitteeton. Rannoilla sijaitsevasta varsin runsaasta vapaa-ajan asutuksesta ei näyttäisi kohdistuvan tulosten perusteella merkittävää kuormitusta Hankojärveen.

Talvisin Hankojärven happitilanne on vaihdellut hyvästä erinomaiseen. Melko alhaisen rehevyystason ansiosta hapen kuluminen on siten hidasta. Kesällä sen sijaan happitilanne oli selvästi heikompi, sillä alusvesi oli muodostunut vähähappiseksi ja pohjan läheltä happi oli kulunut kokonaan loppuun. Vesimassassa todettiin tuolloin jyrkkä lämpötilakerrosteisuus ja alusvesi oli erittäin viileää, mikä viittasi kevättäyskierron jääneen lyhytaikaiseksi.

Hankojärvi soveltuu virkistyskäyttöön tyydyttävästi. Vedenlaatua heikentävät melko vahva humusleima, lievästi luonnontasosta kohonnut ravinnetaso sekä kesällä todettu happitaloudenhäiriö.

Lausunto tarkistettu 15.11.2007