Haukijärvi

Laatuluokitusvälttävä
Peruskartta2123 06
Vesistöalue35.213 (Vihnusjärven vesistöalue)
Pinta-ala3.0 ha
Kokonaissyvyys   3.6 m
Valuma-alue1 km2

Haukijärvi sijaitsee Iso-Ahveniston kaakkoispuolella Ylöjärven ja Nokian kaupunkien rajalla. Haukijärvi laskee Leppiojaa pitkin Myllypuroon ja edelleen Vihnusjärveen. Pienialainen ja karu valuma-alue koostuu pääosin metsästä. Järven etelärannalla on peruskartan mukaan jonkin verran haja-asutusta. Järven pohjoispää on soistunut. Peltoa valuma-alueella ei ole lainkaan.

Haukijärven vedenlaatua on tutkittu talvella 1985. Tutkimustulokset eivät ole käytettävissä.

Haukijärven vesi on peruslaadultaan erittäin ruskeaa ja hapanta. Talven 1985 tulosten mukaan veden väriluku oli 180 mg Pt/l ja veden pH oli 5,1. Puskurikykyä happamoitumista vastaan ei ollut lainkaan jäljellä. Ravinnetaso oli talvella 1985 lievästi reheville vesille ominainen. Fosforipitoisuus oli 28 µg/l.

Haukijärven vesi soveltuu käytettävissä olevien tulosten perusteella virkistyskäyttöön välttävästi. Vedenlaatua heikentävät veden happamuus sekä selvästi luonnontasoa korkeampi ravinnetaso.

Lausunto tarkistettu 15.11.2007