Himoistenjärvi

Laatuluokituserinomainen
Peruskartta2124 03
Vesistöalue35.528 (Tavinojan vesistöalue)
Pinta-ala11.0 ha
Kokonaissyvyys   4.1 m
Tilavuus150 000 m3
Valuma-alue1.5 km2
Keskiviipymä147 vrk

Himoistenjärvi sijaitsee Ylöjärven ja Ikaalisten kaupunkien rajalla, Väinänperän kylän länsipuolella. Himoistenjärvi on Tavinojan vesistöalueen latvajärvi, joka laskee vetensä Tavinojaa pitkin Kyrösjärven Viljakkalanselkään. Pienikokoinen valuma-alue koostuu pääosin karusta metsämaasta. Järven pohjois- ja eteläpäässä sijaitsee jonkin verran peltoa. Järven eteläosa on voimakkaasti umpeenkasvanut.

Himoistenjärven vedenlaatua on tutkittu alkutalvella vuonna 1990.

Himoistenjärven vesi on kirkasta, lievästi ruskeaa ja melko vähähumuksista. Valuma-alue on melko luonnontilainen ja veden sähkönjohtavuus onkin alhainen. Veden happamuustasoa voidaan pitää normaalina, joskin pohjan läheisessä vesikerroksessa veden pH laski hapahkoksi. Puskurikyky happamoitumista vastaan on valuma-alueen karuudesta huolimatta tyydyttävä.

Ravinnetaso oli talvella karuille vesille ominainen sekä fosforipitoisuuden että typpipitoisuuden perusteella. Avovesikaudelta tuloksia ei ole käytettävissä. Happitilanne oli alkutalvella tutkimusajankohtana erinomainen. Lopputalvea kohden happitilanne on luonnollisesti hiukan heikentynyt, mutta on pysynyt silloinkin todennäköisesti erittäin hyvänä.

Himoistenjärvi soveltuu käytettävissä olevien tulosten perusteella virkistyskäyttöön erinomaisesti. Himoistenjärven vesi on kirkasta, melko vähähumuksista ja vähäravinteista. Järven eteläosan virkistyskäyttöarvoa heikentää voimakas umpeenkasvu.

Lausunto tarkistettu 15.11.2007