Iso-Ahvenisto

Laatuluokitushyvä
Peruskartta2123 06
Vesistöalue35.213 (Vihnusjärven vesistöalue)
Pinta-ala7.0 ha
Kokonaissyvyys   8.0 m
Tilavuus187 000 m3
Valuma-alue3 km2
Keskiviipymä91 vrk

Iso-Ahvenisto sijaitsee Ylöjärven ja Nokian kaupunkien rajalla Haukijärven luoteispuolella. Ison-Ahveniston vedet laskevat Pikku-Ahvenistoon, joka on peruskartan mukaan laskujoeton. Metsäinen valuma-alue on voimakkaasti soistunut. Ison-Ahveniston pohjoispään tuntumassa on peruskartan mukaan muutamia rakennuksia. Peltoa valuma-alueella ei ole lainkaan.

Ison-Ahveniston vedenlaatua on tutkittu vuosina 1985 ja 2004. Vuoden 1985 tutkimustulokset eivät ole käytettävissä.

Ison-Ahveniston vesi on peruslaadultaan erittäin ruskeaa, runsashumuksista ja hapanta valuma-alueen metsä- ja suovaltaisuuden takia. Kemiallisen hapenkulutuksen perusteella humusleima on voimakas. Vesi on hapanta, ja puskurikyky happamoitumista vastaan on heikko. Valuma-alueelta tulevien vesien happamuustaso säätelee siten Ison-Ahveniston veden happamuustason. Veden sähkönjohtavuus on alhainen.

Rehevyystaso oli talvella 2004 reheville vesille ominainen. Vuonna 1985 fosforipitoisuus ylitti jopa erittäin rehevien vesien raja-arvon (50 µg/l). Myös typpipitoisuudet olivat talvella 2004 luonnontasosta lievästi kohonneet.

Happitilanne oli talvella 2004 varsin hyvä. Pohjan läheisessä vesikerroksessa todettiin selvää happivajetta, mutta happipitoisuus oli silti vielä yli 2 mg/l.

Iso-Ahveniston vesi soveltuu virkistyskäyttöön välttävästi. Vedenlaatua heikentävät veden happamuus, runsashumuksisuus sekä selvästi luonnontasosta kohonnut ravinnetaso.

Lausunto tarkistettu 15.11.2007