Syväjärvi

Laatuluokitushyvä
Peruskartta2124 06
Vesistöalue35.582 (Liesijoen alue)
Pinta-ala15.0 ha
Kokonaissyvyys   12.0 m
Tilavuus600 000 m3
Valuma-alue6.2 km2
Keskiviipymä142 vrk

Syväjärvi sijaitsee Vekaran kylän koillispuolella. Syväjärveen laskevat Hankojärven ja Hankolammen vedet. Syväjärvi laskee vetensä Vekarajärveen ja edelleen Ylä-Majaveteen. Valuma-alue on pienialaisten soiden pirstomaa karua metsämaata. Syväjärven rannoilla ei sijaitse peruskartan mukaan vapaa-ajan asutusta. Valuma-alueella sijaitseva vapaa-ajan asutus on keskittynyt Hankojärven rannoille.

Syväjärven vedenlaatua on tutkittu alkutalvella vuonna 1990.

Syväjärven vesi on peruslaadultaan yläpuolisen Hankojärven tavoin ruskeaa ja melko runsashumuksista valuma-alueen suo- ja metsävaltaisuuden takia. Vesi on kuitenkin varsin kirkasta. Veden happamuustaso on suovesien vaikutuksesta hapahko. Veden happamuustaso laski talvella vuonna 1990 alle 6,0, jota voidaan pitää esimerkiksi rapujen kannalta kriittisenä tasona. Puskurikyky happamoitumista vastaan on heikko, joten valuma-alueelta tulevien vesien happamuustaso määrittelee hyvin pitkälle Syväjärven happamuustason. Veden sähkönjohtavuus on suovesille tyypillisesti alhainen.

Syväjärven rehevyystaso on lievästi reheville vesille ominainen. Fosforipitoisuus oli pintavedessä 14 µg/l ja typpipitoisuus 450 µg/l. Happitilanne oli talvella tutkittuna ajankohtana erinomaisen hyvä. Happipitoisuus oli pintavedessä 11,0 mg/l ja pohjan lähelläkin 4,9 mg/l. Lopputalvea kohden happitilanne on jonkin verran heikentynyt, mutta on todennäköisesti pysynyt silloinkin hyvänä.

Syväjärvi soveltuu virkistyskäyttöön melko hyvin. Vedenlaatua heikentävät melko vahva humusleima ja lievästi luonnontasosta kohonnut ravinnetaso. Happitaloudessa ei todettu häiriötä.

Lausunto tarkistettu 15.11.2007