Vekarajärvi

Laatuluokitushyvä
Peruskartta2124 06
Vesistöalue35.582 (Liesijoen alue)
Pinta-ala35.0 ha
Kokonaissyvyys   7.8 m
Tilavuus910 000 m3
Valuma-alue8 km2
Keskiviipymä167 vrk

Vekarajärvi sijaitsee Vekaran kylän koillispuolella. Vekarajärveen laskevat Hankojärven, Hankolammen ja Syväjärven vedet. Vekarajärvi laskee vetensä Ylä-Majaveteen ja edelleen Ala-Majaveteen. Valuma-alue on pääosin pienialaisten soiden pirstomaa karua metsämaata. Järven länsipuolella, Vekaran kylän läheisyydessä, sijaitsee myös vähäisessä määrin peltoa. Vekarajärven rannoilla on peruskartan mukaan vain vähän vapaa-ajan asutusta.

Vekarajärven vedenlaatua on tutkittu alkutalvella vuosina 1981 ja 1992.

Vekarajärven vesi on peruslaadultaan yläpuolisten Syväjärven ja Hankojärven tavoin ruskeaa ja melko runsashumuksista valuma-alueen suo- ja metsävaltaisuuden takia. Vesi on kuitenkin varsin kirkasta. Veden happamuustaso on suovesien vaikutuksesta hapahko. Veden happamuustaso on alle 6,0, jota voidaan pitää esimerkiksi rapujen kannalta kriittisenä tasona. Puskurikyky happamoitumista vastaan on heikko, joten valuma-alueelta tulevien vesien happamuustaso määrittelee hyvin pitkälle Vekarajärven happamuustason. Veden sähkönjohtavuus on suovesille tyypillisesti alhainen.

Vekarajärven rehevyystaso oli talvella 1981 lievästi reheville vesille ominainen. Talvella 1992 fosforipitoisuus alitti jopa karujen vesien raja-arvon (12 µg/l). Myös typpipitoisuus oli tuolloin luonnontilaisille järvivesille ominainen. Kesäisin fosforipitoisuus on yleensä kuitenkin hiukan korkeampi kuin talvella, joten kokonaisuutena Vekarajärvi lienee lievästi rehevässä luokassa.

Happitilanne on ollut tutkittuina ajankohtana erinomaisen hyvä. Happipitoisuus oli vaihdellut pintavedessä 9,9-12,0 mg/l ja pohjan lähelläkin 6,6-9,3 mg/l.

Vekarajärvi soveltuu yläpuolisen Syväjärven tavoin virkistyskäyttöön melko hyvin. Vedenlaatua heikentävät melko vahva humusleima ja lievästi luonnontasosta kohonnut ravinnetaso. Happitaloudessa ei todettu häiriötä.

Lausunto tarkistettu 15.11.2007