Ylä-Majavesi

Laatuluokitushyvä
Peruskartta212406
Vesistöalue35.582 (Liesijoen alue)
Pinta-ala11.3 ha
Kokonaissyvyys   5.0 m
Tilavuus188 000 m3
Valuma-alue8.3 km2
Keskiviipymä29 vrk

Ylä-Majavesi sijaitsee Vekaran kylän pohjoispuolella. Ylä-Majaveteen laskevat Vekarajärven, Hankojärven, Hankolammen ja Syväjärven vedet. Ylä-Majavesi laskee vetensä Ala-Majaveteen. Valuma-alue on pääosin pienialaisten soiden pirstomaa karua metsämaata. Järven eteläpuolella, Vekaran kylän läheisyydessä, sijaitsee myös vähäisessä määrin peltoa. Ylä-Majaveden rannoilla on peruskartan mukaan vain vähän vapaa-ajan asutusta.

Ylä-Majaveden vedenlaatua on tutkittu talvella vuonna 2010.

Ylä-Majaveden vesi on peruslaadultaan yläpuolisten järvien tavoin ruskeaa ja melko runsashumuksista valuma-alueen suo- ja metsävaltaisuuden takia. Vesi on kuitenkin melko kirkasta. Veden happamuustaso on suovesien vaikutuksesta hapahko. Veden happamuustaso ei laskenut alle tason 6,0, jota voidaan pitää esimerkiksi rapujen kannalta kriittisenä tasona. Puskurikyky happamoitumista vastaan on välttävä. Veden sähkönjohtavuus on suovesille tyypillisesti alhainen.

Ylä-Majaveden rehevyystaso oli talvella 2010 karuille vesille ominainen. Myös typpipitoisuus oli tuolloin luonnontilaisille järvivesille ominainen. Kesäisin fosforipitoisuus on yleensä kuitenkin hiukan korkeampi kuin talvella, joten kesäaikaan fosforipitoisuus saattaa nousta lievästi reheville vesille ominaiseksi.

Happitilanne oli tutkittuna ajankohtana kokonaisuutena tyydyttävä. Pintaveden happipitoisuutta voitiin pitää melko hyvänä, ja pohjan lähelläkin happipitoisuus oli vielä 2,1 mg/l. Hapen kuluminen on kuitenkin melko nopeaa humuksen runsauden vuoksi, ja koko vesimassassa todettiinkin voimakasta happivajetta. Pintaveden hapen kyllästysaste oli 51 % ja pohjan lähellä vain 16 %.

Ylä-Majavesi soveltuu yläpuolisen järvien tavoin virkistyskäyttöön melko hyvin. Vedenlaatua heikentävät melko vahva humusleima sekä veden hapahko luonne.

Lausunto tarkistettu 15.11.2007