Ahvenlammi

Laatuluokitushyvä
Peruskartta221302
Vesistöalue35.573 (Aurejärven alue)
Pinta-ala6.0 ha
Kokonaissyvyys   4.9 m
Tilavuus98 000 m3
Valuma-alue0.5 km2
Keskiviipymä252 vrk

Ahvenlammi sijaitsee Ylöjärven kaupungin Länsi-Aureen kylän lounaispuolella. Ahvenlammi laskee vetensä suo-ojastoa pitkin Ainesjärven Vaarinlahteen, joka laskee edelleen Aureselän eteläosaan. Veden vaihtuvuus on suomalaisten järvien keskimääräistä tasoa hiukan nopeampaa. Osa Ahvenlammesta kuuluu Seitsemisen kansallispuistoon. Valuma-alue on suo- ja metsävaltainen. Peruskartan mukaan järven pohjois- ja itäpuolella on vähän haja-asutusta ja peltoa.

Ahvenlammen vedenlaatua on tutkittu vuosina 1990 ja 2002.

Valuma-alueen suo- ja metsävaltaisuus näkyy Ahvenlammen vedenlaadussa ajoittain vahvana humusleimana sekä veden hapahkona luonteena. Pääsääntöisesti veden happamuustasoa on voitu pitää normaalina ja humusleimaa kohtalaisena. Puskurikyky happamoitumista vastaan on tyydyttävä tai hyvä, joten happamoitumisen vaaraa ei ole. Veden sähkönjohtavuus on suovesille ja alueen muille järville tyypillisesti alhainen.

Rehevyystaso on ollut fosforipitoisuuden perusteella lievästi reheville vesille ominainen. Typpipitoisuudet ovat olleet luonnontasoa. Happitilanne on ollut tutkittuina ajankohtina hyvä, mutta tutkimusajankohdat eivät ole osuneet kerrosteisuuskausien lopulle, joten varmaa tietoa lammen happitilanteesta ei ole käytettävissä. Talvisin hapen kuluminen saattaa olla kohtalaista, ja happitilanne voi heikentyä tyydyttäväksi. Kesäisin happitalouden ongelmia ei todennäköisesti esiinny lammen mataluuden vuoksi.

Ahvenlammi soveltuu virkistyskäyttöön hyvin. Vedenlaatua heikentävät ajoittain lievästi veden hapahko luonne sekä runsashumuksisuus.

Lausunto tarkistettu 15.11.2007