Alainen Latvajärvi

Laatuluokitusvälttävä
Peruskartta221305
Vesistöalue35.583 (Liesijärven vesistöalue)
Pinta-ala14.7 ha
Kokonaissyvyys   3.0 m
Tilavuus147 000 m3
Valuma-alue10.3 km2
Keskiviipymä18 vrk

Alainen Latvajärvi sijaitsee Kuru-Parkano tien pohjoispuolella Liesijärven valuma-alueella. Valuma-alue on kooltaan laaja, minkä seurauksena veden vaihtuvuus järvessä on hyvin nopeaa. Valuma-alueella on metsää, ojitettua suota ja pieniä peltotilkkuja, joten kyse ei ole luonnontilaisesta alueesta. Järven pohjoispäähän laskee vesiä Ylinen Latvajärvestä. Rannoille on rakennettu jokunen mökki.

Veden laatu on tutkittu kesällä 1989 ja talvella 1990. Happitalous tässä matalassa järvessä on hyvää luokkaa. Humusta on runsaasti ja veden pH on tämän seurauksena alhainen. Nämä tekijät yhdessä heikentävät veden laatua selvästi kuten yläpuolisessa Ylinen Latvajärvessäkin.

Ravinnetaso on jo varsin vanhojen tulosten mukaan selvästi kohonnut. Vaikka veden tumma väri voikin rajata levätuotantoa, fosforipitoisuus on ollut jopa reheville vesille ominainen. Klorofyllin määrä oli ainoissa kesätuloksissa lievästi rehevän veden tasoa, mutta veden laadun määrittely edellyttäisi täältäkin uudempaa tietoa. Nyt käytettävissä olevien tietojen perusteella veden laatu jää virkistyskäytön kriteerien kannalta välttäväksi.

Lausunto tarkistettu 15.11.2007