Aurejärvi

Laatuluokitushyvä
Peruskartta221303
Vesistöalue35.573 (Aurejärven alue)
Pinta-ala2117.4 ha
Kokonaissyvyys   38.6 m
Tilavuus272 000 000 m3
Valuma-alue200.4 km2
Keskiviipymä1748 vrk

Aurejärvi sijaitsee Ylöjärven kaupungin Kurun pohjoisosassa. Osa Aurejärvestä sijaitsee Parkanon kunnan puolella. Valuma-alue on järven pinta-alaan nähden melko pieni, ja veden vaihtuvuus onkin siksi varsin hidasta. Ison-Tervajärven ja Vähä Mustajärven vesistöalueet laskevat Aurejärven pohjoisosaan. Aurejärvi laskee eteläpäästä kohti Kyrösjärveä. Valuma-alue on suo- ja metsävaltainen. Peltoa valuma-alueella on suhteellisen vähän. Aureskosken jalostetehdas sijaitsee Aurejärven luusuan kohdalla Aurejärvestä Petäjäjärveen laskevan reitin länsirannalla. Aurejärveen ei kohdistu pistemäistäkuormitusta.

Aurejärven vedenlaatua tutkitaan säännöllisesti UPM-Kymmene Wood Oy:n Aureskosken jalostetehtaan velvoitetarkkailun puitteissa.

Valuma-aluetekijöiden vuoksi Aurejärven vesi on peruslaadultaan ruskeasävytteistä ja melko runsashumuksista. Humusleima on kemiallisen hapenkulutuksen perusteella vahva. Humuksen runsauden vuoksi vesi on hapahkoa, mutta kuitenkin varsin kirkasta. Veden sähkönjohtavuus on alhainen.

Rehevyystaso on ollut viime vuosina fosforipitoisuuden perusteella karuille vesille ominainen ja myös typpipitoisuudet ovat olleet luonnontasoa. Aurejärvessä ei ole havaittavissa rehevöitymistä, sillä rehevyystaso on ollut korkeimmillaan 1980-luvun lopulla ja 1990-luvun alussa. Sittemmin fosforipitoisuuksissa on todettavissa laskeva suuntaus ja viime vuosina fosforipitoisuudet ovat pysyneet karujen vesien luokassa. Levän määrä on vaihdellut klorofyllipitoisuuden perusteella lievästi rehevien luokan raja-arvojen sisällä. Erityisen paljon levää ei siten ole todettu.

Happitilanne on vaihdellut tutkittuina ajankohtina sekä kesällä että talvella hyvästä erinomaiseen. Hapen kuluminen on alhaisen rehevyystason ansiosta hidasta. Aurejärvi ei kerrostu lämpötilan mukaan erityisen voimakkaasti, mikä myös helpottaa happitilannetta.

Aurejärvi soveltuu virkistyskäyttöön hyvin. Vedenlaatua heikentävät vahva humusleima ja veden hapahko luonne, jotka ovat kuitenkin vesistölle luonnollisia ominaisuuksia valuma-alueen soisuuden takia.

Lausunto tarkistettu 15.11.2007