Heinuu

Laatuluokitustyydyttävä
Peruskartta221306
Vesistöalue35.578 (Vähä Mustajärven vesistöalue)
Pinta-ala27.5 ha
Kokonaissyvyys   6.5 m
Tilavuus595 000 m3
Valuma-alue35.3 km2
Keskiviipymä22 vrk

Heinuu sijaitsee Vähä Mustajärven valuma-alueella Aurejärven itäpuolella. Kyseessä on pitkänomainen järvi, jonka eteläpään rannoilla on myös loma-asutusta. Valuma-alue on laaja, minkä seurauksena vesi vaihtuu nopeasti. Järven pohjoispäähän laskevat mm. Iso Mustajärven sekä Neulalampien vedet. Peltoa valuma-alueella ei juuri ole, joten kuormittavia tekijöitä ovat lähinnä metsähoitotoimenpiteet (hakkuut ja mahdolliset lannoitukset). Heinuusta reitti jatkuu Vähä Mustajärven kautta Aurejärveen.

Veden laatu on tutkittu talvina 1981 ja 2000. Happi ei ole kulunut havaintoajankohtiin mennessä loppuun pohjaltakaan. Pintavedessä happikyllästeisyys on ollut 70-80 % eli humusjärville tyypillinen. Välivedessä (3 m) happivaje on ollut lopputalvisin tuntuva, joten happitilanne ei aivan täytä hyvän laatuluokan kriteerejä. Humusta on runsaasti ja vesi on tämän takia väriltään melko ruskeaa ja happamuustaso on alhainen. Fosforituloksia on kahdelta talvelta. Viimeisten tulosten valossa Heinuu on lievästi rehevä/rehevähkö humusjärvi. Talvella 1981 taso oli varsin korkea, mutta talvella 2000 enää lievästi reheville humusvesille ominainen. Kesätilannetta ei tunneta.

Heinuun virkistyskäyttöluokka on lähellä tyydyttävää veden luontaisesta happamuudesta huolimatta.

Lausunto tarkistettu 15.11.2007