Liikalammi

Laatuluokitusvälttävä
Peruskartta221305
Vesistöalue35.579 (Pitkäjärven vesistöalue)
Pinta-ala5.6 ha
Kokonaissyvyys   5.1 m
Tilavuus95 200 m3
Valuma-alue2 km2
Keskiviipymä61 vrk

Liikalammi sijaitsee Pitkäjärven itäpuolella ja laskee siihen myös vetensä. Valuma-alue on suo- ja metsävaltainen. Peruskartan mukaan valuma-alueella on myös vähäisessä määrin peltoa. Veden vaihtuvuus on nopeaa järven pienen vesitilavuuden ansiosta.

Liikalammin vedenlaatua on tutkittu vuonna 1990.

Valuma-alueen suo- ja metsävaltaisuus näkyy Liikalammin vedenlaadussa voimakkaana humusleimana ja erittäin ruskeana värisävynä. Näkösyvyys onkin varsin pieni. Lisäksi suovesien vaikutuksesta vesi on erittäin hapanta. Veden pH oli tutkittuna ajankohtana alkutalvella vain 4,7. Rapuja ja kalastoa ajatellen veden pH laskee siten liian alhaiseksi. Veden sähkönjohtavuus on suovesille tyypillisesti alhainen. Vesi on runsashumuksisuudesta sekä erittäin ruskeasta värisävystä huolimatta kirkasta.

Rehevyystaso oli tutkittuna ajankohtana lievästi rehevä. Fosforipitoisuus oli 23 µg/l ja typpipitoisuus 730 µg/l. Pohjan lähellä pitoisuudet olivat suuremmat aineiden sedimentaation vuoksi. Happitilanne oli alkutalvella vielä hyvä, joskin happivaje oli muodostunut pohjan lähellä jo voimakkaaksi. Lopputalvella happitilanne on todennäköisesti heikentynyt tyydyttävälle tasolle. Kesäkaudelta ei ole käytettävissä tutkimustuloksia. Lammen mataluus helpottaa happitilannetta kesällä. Kesäajan happitilanne riippuu hyvin pitkälle vesimassan kerrostumisesta ja kerrosteisuuden vakaudesta.

Liikalammi soveltuu virkistyskäyttöön vain välttävästi. Vesi on erittäin ruskeaa, runsashumuksista sekä hapanta. Myös rehevyystaso on lievästi luonnontasoa suurempi. Lammen pieni koko rajoittaa lisäksi virkistyskäyttöä.

Lausunto tarkistettu 15.11.2007