Monganlampi

Laatuluokitustyydyttävä
Peruskartta221303
Vesistöalue35.573 (Aurejärven alue)
Pinta-ala8.0 ha
Kokonaissyvyys   7.0 m
Tilavuus187 000 m3
Valuma-alue0.8 km2
Keskiviipymä300 vrk

Monganlampi sijaitsee Aurejärven pohjoisosan länsipuolella ja laskee vetensä Aurejärven Lautakodanlahteen. Pienikokoinen valuma-alue on metsä- ja suovaltainen. Peruskartan mukaan valuma-alue näyttää varsin luonnontilaiselta. Haja-asutusta ja peltoa ei ole valuma-alueella lainkaan.

Monganlammen vedenlaatua on tutkittu vuonna 1990.

Valuma-alueen metsä- ja suovaltaisuus näkyy Monganlammen vedenlaadussa vahvana humusleimana ja ruskeana värisävynä. Lisäksi suovesien vaikutuksesta vesi on hapanta. Rapuja ja kalastoa ajatellen veden pH laskee liian alhaiseksi. Veden sähkönjohtavuus on suovesille tyypillisesti alhainen. Vesi on runsashumuksisuudesta sekä ajoittain erittäin ruskeasta värisävystä huolimatta kirkasta.

Rehevyystaso on fosforipitoisuuden perusteella lievästi reheville vesille ominainen. Fosforipitoisuus oli pintavedessä tutkittuna ajankohtana 25 µg/l. Typpipitoisuus oli puolestaan 460 µg/l eli se on luonnontasoa.

Tutkimusajankohta ajoittui joulukuulle eli syystäyskierrosta oli kulunut näytteenottohetkellä vasta vähän aikaa. Happitilanne olikin tutkittuna ajankohtana hyvä. Pohjan lähellä happivaje oli silti muodostunut jo tuntuvaksi, sillä hapen kyllästysaste oli laskenut 34 %. Lopputalvea kohden happivaje on pohjan lähellä voimistunut. Tilanne on ollut lopputalvella todennäköisesti kokonaisuutena joko hyvä tai tyydyttävä. Kerrosteisuuskausien lopulta ei ole käytettävissä tutkimustuloksia.

Monganlampi soveltuu virkistyskäyttöön tyydyttävästi. Vedenlaatua heikentävät veden happamuus, runsashumuksisuus sekä luonnontasosta kohonnut rehevyystaso.

Lausunto tarkistettu 15.11.2007