Ojajärvi

Laatuluokitustyydyttävä
Peruskartta221302
Vesistöalue35.572 (Vahojärven - Aurejoen alue)
Pinta-ala21.0 ha
Kokonaissyvyys   11.0 m
Tilavuus770 000 m3
Valuma-alue4 km2
Keskiviipymä248 vrk

Ojajärvi sijaitsee Ylöjärven kaupungin Aureskosken kylän eteläpuolella. Ojajärvi laskee Aurejokeen Onkilammen yläpuolelle. Veden vaihtuvuus on suomalaisten järvien keskimääräistä tasoa hiukan nopeampaa. Valuma-alue on suo- ja metsävaltainen. Peltoa ei ole valuma-alueella lainkaan ja haja-asutustakin vain vähän, joten järveen kohdistuva kuormituspaine jää vähäiseksi.

Ojajärven vedenlaatua on tutkittu vuosina 1978, 1989 ja 1995.

Valuma-alueen suo- ja metsävaltaisuus näkyy Ojajärven vedenlaadussa voimakkaana humusleimana sekä veden happamuutena. Veden pH laskee esimerkiksi rapujen ja kalojen viihtyvyyttä ajatellen liian alhaiseksi. Puskurikyky happamoitumista vastaan on valuma-aluetekijöiden vuoksi heikko, joten valuma-alueelta tulevat vedet säätelevät Ojajärven happamuustasoa. Veden sähkönjohtavuus on suovesille tyypillisesti alhainen.

Rehevyystaso on ollut fosforipitoisuuden perusteella lievästi reheville vesille ominainen. Typpipitoisuudet ovat olleet lähellä luonnontasoa. Pitkällä aikavälillä rehevyystasossa ei ole todettavissa muutosta. Happitilanne on ollut sekä talvella että kesällä hyvä, vaikka kohonnut rehevyystaso ja runsas humuksen määrä voimistavat hapen kulumista. Toisaalta veden keskimääräistä hiukan nopeampi veden vaihtuvuus helpottaa happitilannetta.

Ojajärvi soveltuu virkistyskäyttöön tyydyttävästi. Vedenlaatua heikentävät veden happamuus, runsashumuksisuus sekä lievästi luonnontasosta kohonnut rehevyystaso.

Lausunto tarkistettu 15.11.2007