Särkijärvi (35.583)

Laatuluokitusvälttävä
Peruskartta221305
Vesistöalue35.583 (Liesijärven vesistöalue)
Pinta-ala7.8 ha
Kokonaissyvyys   6.4 m
Tilavuus167 000 m3
Valuma-alue1.7 km2
Keskiviipymä127 vrk

Särkijärvi sijaitsee Liesijärven luoteispuolella, johon se myös laskee Saukko-ojan kautta. Järvi on osin mäkien ympäröimä, minkä lisäksi valuma-alueella on suota. Järvelle ei johda tietä ja peruskartan mukaan se olisi vielä rakentamatonkin.

Veden laatua on tutkittu vuodesta 1997 alkaen (tulokset liitteenä). Tulosten mukaan alusvedessä on esiintynyt hapettomuutta ajoin sekä lopputalvella että loppukesällä. Pintavedessä hapettomuutta ei ole esiintynyt, vaikka heikoimmillaan lopputalven happitilanne on ollut välttävä.

Peruslaadultaan vesi on vahvasti humussävytteistä ja melko hapanta. Veden pH on vaihdellut vuosina 1997-2008 välillä 4,6-5,4. Päällysveden fosforipitoisuus on ollut viime vuosien tuloksissa (vuodet 2003-2008) luokkaa 20-40 µg/l eli lievästi rehevien vesien taso. 1990- ja 2000-lukujen vaihteessa mitattiin niinkin korkeita pitoisuuksia kuin 87-120 µg/l, vaikka vuonna 1977 mitatut pitoisuudet olivat vielä luokkaa 20-27 µg/l. Syytä väliaikaisesti mitatuille huippupitoisuuksille ei ole tätä kirjoitettaessa tiedossa, levätuotanto pysyi kuitenkin vähäisenä.

Särkijärven virkistysarvo on jäänyt veden laadun osalta heikoimmillaan (lopputalven heikentynyt happitilanne, kohonnut rehevyystaso, alhainen pH) välttäväksi. Rehevyys on kuitenkin viimeisten tulosten valossa laskenut aiemmalle tasolleen. Luonnon keskellä sijaitsevan järvenä sen arvot voivat olla käytännössä suuremmatkin.

Lausunto tarkistettu 15.11.2007