Tuomiojärvi

Laatuluokitusvälttävä
Peruskartta221303
Vesistöalue35.573 (Aurejärven alue)
Pinta-ala32.0 ha
Kokonaissyvyys   4.0 m
Tilavuus427 000 m3
Valuma-alue6 km2
Keskiviipymä91 vrk

Tuomiojärvi sijaitsee Aurejärven itäpuolella ja laskee vetensä Tuomarinojaa pitkin Aurejärven Pöykänselkään. Veden vaihtuvuus on suomalaisten järvien keskimääräistä tasoa selvästi nopeampi. Laskennallinen keskiviipymä on noin 3 kuukautta. Valuma-alue on metsävaltainen. Osa valuma-alueesta on suomaastoa ja peltoa. Peruskartan mukaan järven rannoilla ei ole juuri loma-asutusta, ja myös haja-asutusta on valuma-alueella vain vähän.

Tuomiojärven vedenlaatua on tutkittu vuosina 1978 ja 2000.

Tuomiojärven vesi on selvästi heikompilaatuista kuin siihen laskevan Vehkoslammen vesi. Tuomiojärven vesi on peruslaadultaan ruskeaa tai erittäin ruskeaa. Puskurikyky happamoitumista vastaan on heikko, ja veden pH onkin varsin hapan. Rapuja ja kalastoa ajatellen veden pH laskee liian alhaiseksi. Humusleima on voimakas. Veden sähkönjohtavuus on alueen järville tyypillisesti alhainen. Vesi on runsashumuksisuudesta sekä ajoittain erittäin ruskeasta värisävystä huolimatta kirkasta.

Rehevyystasossa ei ole tapahtunut pitkällä aikavälillä muutosta. Ravinnepitoisuudet olivat sekä typen että fosforin osalta lievästi luonnontasoa suurempia jo 1970-luvulla. Myös uusimpien tulosten valossa Tuomiojärvi voidaan luokitella lievästi reheväksi.

Tuomiojärven happitilanne on ollut talvisin tyydyttävää tasoa. Talvella 1978 pohjan lähellä todettiin happikato ja pohjan lähellä selviä merkkejä sisäisen kuormituksen käynnistymisestä. Ravinnepitoisuudet sekä rauta- ja mangaanipitoisuudet olivat kohonneet pohjan lähellä selvästi pintaveteen nähden. Talvella 2000 näytteenotto tehtiin selvästi aiemmin, ja pohjan lähellä happitilanne oli selvästi parempi. Hapen kuluminen on kuitenkin järvessä voimakasta runsaan humuksen määrän ja kohonneen rehevyystason takia. Happivaje oli siten myös talvella 2000 tuntuva koko vesipatsaassa. Pintavedessä hapen kyllästysaste oli 46 % ja pohjan lähellä 33 %. Kesällä 1978 happitilanne oli hyvä. Näytteenotto ajoittui keskikesään.

Tuomiojärvi soveltuu virkistyskäyttöön välttävästi. Vedenlaatua heikentävät veden happamuus, runsashumuksisuus sekä luonnontasosta lievästi kohonnut rehevyystaso. Lisäksi happitaloudessa on todettu lieviä häiriöitä.

Lausunto tarkistettu 15.11.2007