Vähä Mustajärvi

Laatuluokitusvälttävä
Peruskartta221303
Vesistöalue35.578 (Vähä Mustajärven vesistöalue)
Pinta-ala45.0 ha
Kokonaissyvyys   10.0 m
Tilavuus1 500 000 m3
Valuma-alue57.5 km2
Keskiviipymä34 vrk

Vähä Mustajärvi on Aurejärveen koillisesta laskevan järviketjun alin allas. Valuma-alue on laaja ja veden vaihtuvuus tämän takia hyvin nopeaa. Laskennallinen keskiviipymä on vain 34 vuorokautta. Rannoilla on jonkin verran loma-asutusta.

Veden laatu on tutkittu talvella vuosina 1981, 1983, 1989, 1992, 2000 ja 2013.

Vähä Mustajärven vedenlaatu on reitille tyypillisesti peruslaadultaan tummaa ja erittäin runsashumuksista. Tässä suhteessa veden laatu määräytyy jo ylempänä valuma-alueella. Humusleima on kemiallisen hapenkulutuksen perusteella erittäin voimakas. Vesi on ruskeasta värisävystä huolimatta varsin kirkasta. Vähä Mustajärvi voidaan luokitella happamoituneeksi, sillä veden pH laski talvella alle 5,0. Puskurikykyä happamia valumavesiä vastaan ei ole vedessä lainkaan. Sähkönjohtavuus on valuma-aluetekijöiden vuoksi pieni.

Fosforipitoisuudet ovat olleet korkeimmillaan 1980-luvun alkupuolella. Uusimpien tulosten valossa rehevyystaso on laskenut ja vaihdellut lievästi rehevän tai rehevähkön humusvesien tasolla. Järven talvinen happitalous on melko hyvässä kunnossa. Talven 2013 tulosten perusteella happitilanne oli kokonaisuutena hyvä. Lievää happivajetta alusvedessä todettiin, mikä on normaalia. Jään alla hapen kulumista voimistaa humuksen hajoaminen, joten sen perusteella happivaje voisi olla voimakkaampikin. Talviaikaista happitaloutta helpottaa veden nopea vaihtuvuus. Leutoina talvina talviaikaiset runsaat valumat tuovat happitäydennystä järviin. Kesätilanteesta ei ole käytettävissä tutkimustietoa.

Vähä Mustajärven vedenlaatu on vain välttävällä tasolla, sillä vesi on tummaa, veden humusleima on erittäin voimakas ja happamuustaso on alhainen.

Lausunto tarkistettu 21.05.2014